Câu hỏi được gắn thẻ [xmpppy]

-1 phiếu bầu
0 trả lời
Khoảng 15 ngày kết nối XMPP với Firebase Cloud Messaging (FCM) bị đóng, cách kết nối lại chính xác là gì?
tại sao tôi nhận được phiếu bầu tiêu cực? Máy chủ FCM bị ngắt kết nối và tôi không biết tại sao và tôi thử kết nối lại nhưng một lần nữa nó bị...
yêu cầu 8 tháng trước