Câu hỏi được gắn thẻ [vector]

1 phiếu bầu
1 trả lời
Làm thế nào để tạo ra một lưới các vectơ 3D? (mỗi vị trí trong lưới 3D là một vectơ)
Tôi muốn tạo một mảng bốn chiều với các kích thước (mờ, N, N, N). Thành phần đầu tiên ndim = 3 và N tương ứng với chiều dài lưới. Làm thế nào mộ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Tại sao tôi nhận được các kết quả khác nhau khi biên dịch trên thiết bị đầu cuối OSX và Netbeans
Tôi đã kế thừa một số mã C ++ và đang cố gắng di chuyển nó sang IDE Netbeans 11 để gỡ lỗi dễ dàng hơn. Nó biên dịch tốt trong thiết bị đầu cuối...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Vector trùng lặp trong Cán Manner trong R
Nói rằng tôi muốn chạy hồi quy, theo đó, dữ liệu đầu vào cho DV phải được thực hiện theo cách cuộn. Do đó, để giảm bớt quá trình này, trước tiên...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Unity Thiết lập vị trí đối tượng cha mẹ Bằng vị trí con của họ
Tôi có hai đối tượng 3D cuối cùng chúng sẽ là mô hình 3D có kích thước và hình dạng khác nhau nhưng tôi đang cố gắng để có được chức năng cơ bản...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Lưu trữ 4 giá trị từ mỗi dòng từ tệp txt, vào một đối tượng - C ++
Tôi muốn lấy 4 giá trị, mỗi giá trị được phân tách bằng dấu phẩy và lưu trữ chúng vào một đối tượng sân bay. Mỗi dòng sẽ có 4 giá trị đó sẽ được...
yêu cầu 8 tháng trước
4 phiếu bầu
2 trả lời
Vector của unordered_maps, tìm kiếm trong bản đồ quá chậm
Tôi đã viết một chương trình nhỏ tạo ra một vectơ gồm hai triệu bản đồ với một số dữ liệu mẫu và sau đó truy vấn một số giá trị. Tôi biết rằn...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Lỗi trong cách sử dụng Vector C ++: Không có chức năng thành viên phù hợp cho cuộc gọi đến 'push_back'
Về cơ bản tôi đang cố gắng sử dụng vectơ, nhưng có một vấn đề với nó. Nhân tiện, vấn đề mà tôi đang cố gắng giải quyết là vấn đề số 4 của USACO...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
2 trả lời
Kết hợp hai vectơ thành một danh sách các cặp theo thứ tự
x = c(1,2,3,4) y = c(6,7,8,9) Tôi muốn tạo một danh sách như thế này: z = list(c(1,6),c(2,7),c(3,8),c(4,9)) Cách hiệu quả nhất để làm điề...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Nhận tương quan từ các bộ dữ liệu hỗn hợp lớn với data.table
Tôi có một vài bộ dữ liệu lớn mà tôi muốn có được mối tương quan với một biến cụ thể của cùng một bộ dữ liệu đó. Ví dụ: mối tương quan của bi...
yêu cầu 8 tháng trước
-3 phiếu bầu
1 trả lời
Tại sao một vectơ của các đối tượng lớp xóa các đối tượng khi thêm các đối tượng với push_back
Khi tôi hỏi tại sao vectơ xóa các đối tượng tôi không đề cập đến cơ chế của vectơ làm gì khi vượt quá khả năng của nó bằng cách thêm các phần tử...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
thượng lưu và tìm kiếm cho kết quả khác nhau
Tôi mới sử dụng STL và đã sử dụng các hàm find() và upper_bound() trên vector để tìm vị trí của 6. Mã được đưa ra dưới đây #include <bits/...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách lấy tương quan của từng hàng riêng lẻ trong một vectơ giữa mỗi hàng khác trong vectơ đó cho các giá trị trong vectơ thứ hai
Tôi đang cố gắng để có được mối tương quan của từng cặp duy nhất, đây là các cột tôi có trạng thái 1 & 2 đếm, năm và tuần trong năm. Tôi muố...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Cách tiêu chuẩn trong C ++ 11 để truy cập con trỏ đến phần tử n trong std :: vector là gì?
Cách tiêu chuẩn trong C ++ 11 để truy cập con trỏ đến phần tử n trong std :: vector là gì? vec.data() + n hoặc &vec[n] đến với tâm...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Cách sao chép mảng vectơ, sử dụng = tăng lỗi Biểu thức: phạm vi con trỏ chuyển
Tôi cần sao chép mảng vectơ được truyền dưới dạng tham chiếu đến hàm tạo /hàm. Biến thành viên lấy tham chiếu đến mảng đã truyền của vectơ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
phép nhân vectơ trong pytorch
Trong pytorch. Tôi muốn nhân từng vectơ của Ma trận A với mỗi vectơ của Ma trận B: A = M x N B = L x N result = (M x L) x N      0...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Làm thế nào để sửa lỗi các vòng lặp vectơ trong phạm vi là từ các thùng chứa khác nhau Lỗi lỗi trong c ++?
Tôi tạo máy chủ IOCP c ++. Tôi không biết đường dây sự cố ở đâu, vì nó không được ghi vào ngăn xếp cuộc gọi. Đó là một số mã trong dự án của...
yêu cầu 8 tháng trước
4 phiếu bầu
1 trả lời
Tại sao các giá trị của vectơ <int> bên trong initizer_list thay đổi sau khi gọi hàm tạo?
Tôi mới sử dụng C ++ và đang cố thiết lập lớp ma trận. Ma trận được tạo từ một mục initializer_list chứa vector<int> mục dưới dạng các hàn...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Giải gần đúng phương trình poisson trong MATLAB
Tôi đang cố gắng sử dụng phương pháp sai phân hữu hạn năm điểm trong Matlab để giải quyết vấn đề giá trị biên: Tôi đoán lỗi phải n...
-2 phiếu bầu
0 trả lời
Tạo một vectơ trong C - pop, đẩy, tại, chèn tại và xóa phạm vi
Tôi cần trợ giúp với việc thực hiện các chức năng v_push_back, v_pop_back, v_at, v_insert_n và v_erase_range của vectơ trong C. Tôi đã hoàn thàn...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
lỗi 2552: Không thể khởi tạo tổng hợp với danh sách khởi tạo
Tôi đang cố khởi tạo một vectơ trong tiêu đề bằng mã sau, nhưng gặp lỗi    C2552: 'LABELS': không thể khởi tạo tổng hợp bằng   danh sách khởi...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Một vòng lặp chỉ điền vào một vectơ của những cái tôi đưa vào
Tôi bao gồm một số bối cảnh. Vấn đề của tôi là trong. Khi tôi chạy nó, chỉ có intL vector được điền, nhưng điều đó không xảy ra với intU. Mặt kh...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách tích hợp đúng logo vector trên ứng dụng tương thích với Android 6
Tùy thuộc vào trình khởi chạy, người dùng có thể chọn hình dạng của các biểu tượng của nó (để sử dụng biểu tượng tròn, hình tròn, v.v.). Vì an...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm thế nào để gửi vector trong cbc để giải mã?
Tôi hy vọng sẽ mã hóa một chuỗi, từ phía máy khách (sử dụng aes-256-cbc và Mật khẩu bí mật đã được cả máy chủ & máy khách biết đến). Và sau...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Xử lý con trỏ trong vector C ++
Gặp sự cố khi sử dụng vectơ trong C ++. Đoạn mã sau có Lỗi thời gian chạy này: * Lỗi trong `./a.out ': miễn phí gấp đôi hoặc tham nhũng (h...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Hình ảnh 2D trong cốt truyện 3D thông qua Bề mặt vuông góc với khung nhìn
vì vậy tôi muốn đưa hình 2D vào cốt truyện 3D và xoay hình (với chế độ xem ([alpha beta])). Như bạn có thể tưởng tượng, điều này sẽ làm rối loạn...
yêu cầu 8 tháng trước