Câu hỏi được gắn thẻ [type-conversion]

0 phiếu bầu
2 trả lời
Tôi hiện đang cố gắng lưu một bộ số nguyên trong một mảng int, bằng cách xác định lại chuỗi thành số, sau đó lưu trữ nó trong mảng
Tôi đang cố gắng chuyển đổi văn bản /số (chuỗi) đầu vào, sẽ bao gồm bất kỳ ký tự nào, nhưng tôi muốn tách các số khỏi các ký tự và lưu trữ chúng...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Cần trợ giúp để chuyển đổi chuỗi thời gian kết thúc AM - PM thành Datetime 24 giờ
Tôi đang cố gắng chuyển đổi một số dữ liệu từ csv sang cấu trúc dữ liệu json cụ thể và có một chuỗi có định dạng của các ví dụ riêng biệt sau: "...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Chuyển đổi / tương thích dumppe Numpy / Pytorch
Tôi đang cố gắng tìm một số tài liệu để hiểu cách kết hợp các kiểu chữ. Ví dụ: x : np.int32 = ... y : np.float64 = ... Điều gì sẽ là loại...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Thay đổi một chuỗi thành một số nguyên từ đầu vào [trùng lặp]
Chỉ cần có một câu hỏi nhanh. Tôi đã tìm kiếm trên mạng khá nhiều và tôi đã tìm thấy một vài giải pháp nhưng chưa có giải pháp nào hoạt động. Nh...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Làm thế nào để đọc nội dung của tập tin và chuyển đổi nó thành từ điển trong python
Tôi có tệp văn bản (application.txt) chứa n số dòng dữ liệu (có 2 dấu phân cách) ở định dạng bên dưới. 1) mytvScreen | mytvScreen | Mi TV,...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Chuyển đổi cột Dataframe với các đối tượng danh sách thành số dấu phẩy động [trùng lặp]
     Câu hỏi này đã có câu trả lời tại đây:                  
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Tự động chuyển đổi loại dữ liệu cụ thể từ c # sang máy khách
Có cách nào để đặt quy tắc toàn cầu ví dụ như trong global.asax trong C # để tự động chuyển đổi và thay đổi loại dữ liệu cụ thể sang loại dữ liệ...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Chuỗi chức năng với mảng Int int int trong các đối số không thể trả về int. Tôi có thể sử dụng loại chức năng nào, để chuyển đổi mảng trong c ++?
Tôi là người mới và tôi bắt đầu tìm hiểu tại trang như vấn đề về mã hóa và tính mã hóa, nhưng các giải pháp thường được sử dụng bằng ngôn ngữ kh...
yêu cầu 8 tháng trước
-6 phiếu bầu
3 trả lời
Làm thế nào để chuyển đổi một chuỗi thành một mảng float?
Tôi có String như thế này: String volt = “[1.2, 3.1, 5.3]”; Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi String thành mảng float?      - 6 Tôi...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Viết SQL chung cho cả SQL Server và Oracle để hiển thị ngày
Tôi phải truy vấn SQL Server và Oracle DB cho cùng một dự án. DBMS phụ thuộc vào máy khách, nhưng cấu trúc hoàn toàn giống nhau. Ví dụ: tôi m...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Lặp lại một số ghi trong bảng điều khiển
Tôi đang thực hiện một bài tập để rèn luyện bản thân và hiện tại tôi bị chặn với một biến trong vòng lặp của mình. main.py from interface i...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Lỗi tràn số học chuyển đổi biểu thức thành thông báo int kiểu dữ liệu trong mã T-SQL
Tôi có mã sau: SELECT ehrprg.ReportName ,ehrprg.AnnualGoalServiceMinutes ,COUNT(DISTINCT ct.[ClientFK...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm thế nào để chuyển đổi các chuỗi datetime không biết thành các đối tượng datetime nhận biết với múi giờ?
Tôi đang chạy truy vấn vào Cơ sở dữ liệu Big Query và Postgres và trả về kết quả dưới dạng danh sách, mà sau này tôi sẽ chuyển đổi thành các tệp...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách chuyển đổi một phần tử từ bytearray () thành chuỗi
Tôi đang cố gắng triển khai trình tạo giá trị crc-16 trong chương trình Python 2.7. Thế hệ crc-16 cần một chuỗi có giá trị hex hai byte làm đầu...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
2 trả lời
Tại sao C ++ ẩn chuyển đổi kiểu hoạt động tốt với các cấu trúc nhưng theo cách khác với các lớp
Tôi đang cố gắng tạo một mảng đa chiều với khởi tạo bộ nhớ động trong C ++, nhưng một chuyển đổi kiểu ẩn hoạt động theo một cách khi tôi làm việ...
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cách so sánh ký tự '/ 0' mà không chuyển đổi thành '0'
Tôi có một bài tập về nhà trong lớp kiến ​​trúc máy tính của mình, về cơ bản là viết mã bằng ASM (32 bit) để loại bỏ một ký tự cụ thể khỏi một c...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
2 trả lời
Một chuỗi ký tự có thể được truyền cho một hàm có const char * không?
Tôi cần trợ giúp để hiểu một số mã. Tôi đã đọc trong các địa điểm khác thông qua chuỗi ký tự dưới dạng const char* là hợp pháp. Tuy nhiên...
1 phiếu bầu
3 trả lời
Chuyển đổi một phần của chuỗi bằng số thập phân thành số nguyên trong Python
Tôi có toàn bộ chuỗi trong python. Tôi muốn tách một phần của số đó là số thập phân và chuyển đổi thành số nguyên. Tôi đã tìm kiếm và thử rất nh...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Nhập vào Pentaho HBase: Kéo từ HBase với lỗi ném kiểu dữ liệu Ngày
Tôi đang cố gắng truy vấn hbase bằng bước đầu vào HBase. nhưng nó đang gây ra lỗi cho tôi "HBase input 2.0 - Độ dài của giá trị cột ngày phải bằ...
-3 phiếu bầu
2 trả lời
Nối và dịch chuyển bit trong một mảng char [đã đóng]
Tôi muốn rây trái 1 bit và ghép các bit thành uint8_t con trỏ tức là: for (i = 0; i < hex_len; i++) hex[i] = (hex[i] << 1); //...
yêu cầu 8 tháng trước
9 phiếu bầu
1 trả lời
Thu hẹp chuyển đổi từ `int` (biểu thức không đổi) sang` unsign int` - MSVC vs gcc vs clang
 49 310 Đoạn trích ở trên: Biên dịch không có cảnh báo trên 49 310 với 49 310. Biên dịch không có cảnh báo trên 49 310 với 49 310....
yêu cầu 2 năm trước
84 phiếu bầu
12 trả lời
Lỗi SQL ORA-01722: số không hợp lệ
Một điều rất dễ dàng cho một ai đó, Chèn sau đây sẽ cho tôi    ORA-01722: số không hợp lệ tại sao?  49 310      84 Vậy ... định ng...
yêu cầu 1 năm trước
59 phiếu bầu
6 trả lời
Sự khác biệt giữa Double.parseDouble (Chuỗi) và Double.valueOf (Chuỗi) là gì?
Tôi muốn chuyển đổi 49 310 thành loại dữ liệu 49 310. Tôi không biết mình nên sử dụng 49 310 hay 49 310. Sự khác biệt giữa hai phương pháp nà...
yêu cầu 1 năm trước
541 phiếu bầu
32 trả lời
Chuyển đổi một chuỗi thành một ngày trong JavaScript
Làm cách nào tôi có thể chuyển đổi một chuỗi thành một ngày trong JavaScript?  49 310      541 có thể trùng lặp với https://stackoverflo...
yêu cầu 1 năm trước
11 phiếu bầu
1 trả lời
Qt - Chuyển đổi float sang QString
Điều này có vẻ như rất đơn giản, nhưng tôi đang xem qua các tài liệu và không thấy gì cả. Tôi chỉ cần chuyển đổi một số được biểu thị dưới dạng...
yêu cầu 5 năm trước