Câu hỏi được gắn thẻ [textselection]

-1 phiếu bầu
1 trả lời
Ẩn xử lý lựa chọn văn bản ngoài tiêu điểm: Android -Webview
Tôi đang cố gắng ẩn các điều khiển lựa chọn văn bản khi người dùng nhấp vào một nơi khác (một nút nổi) trong chế độ xem web, như được hiển thị t...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Cách ẩn Xử lý lựa chọn văn bản từ webview: android
tôi có một webview tùy chỉnh mà người dùng có thể chọn văn bản, tôi muốn ẩn "TAY CHỌN VĂN BẢN" khi người dùng nhấp vào nút nào đó ở dưới cùng, t...
yêu cầu 4 tháng trước