Câu hỏi được gắn thẻ [sql-server]

0 phiếu bầu
1 trả lời
Một cách tốt hơn để nhóm và đếm nhiều cột SQL
I have a survey table that shows the answers that people have taken once a month when they enter a contest. I'm trying to find a better way to...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cuộc gọi SSIS tới SMO hoạt động trong Visual Studio nhưng không thành công khi chạy từ SQL Agent Job trên máy chủ. Công việc không sử dụng SMO hoạt động tốt
Tôi đã viết gói SSIS 2017 sử dụng SMO (công cụ quản lý máy chủ sql) để đồng bộ máy chủ phục hồi thảm họa (DR) của tôi với máy chủ sản xuất của t...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Kích hoạt để ngăn chặn đặt phòng đôi luôn luôn gắn cờ
Có một vấn đề trong đó trình kích hoạt luôn được gắn cờ tích cực, mặc dù từ những gì tôi có thể nói là điều kiện của nó không được đáp ứng. Tôi...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Tại sao cú pháp Microsoft SSMS làm nổi bật từ cấu hình từ ''?
Khi sử dụng Microsoft SQL Server Management Studio 14.0.17254.0 và đó là trình soạn thảo truy vấn, tôi nhận thấy rằng từ configuration luôn được...
yêu cầu 8 tháng trước
-2 phiếu bầu
1 trả lời
Phiên bản SQL Server 2016 nào TFS 2018 yêu cầu?
Chúng tôi đang chạy TFS 2015. Tôi muốn nâng cấp chúng tôi lên TFS 2018. Tìm kiếm trên mạng 'Tôi đã biết rằng TFS 2018 yêu cầu SQL Server 2016. Đ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Không tồn tại
Tôi có một 'không trong' mà tôi đang cố biến thành 'không tồn tại' trong mệnh đề where mà tôi chọn Tôi đã thử chuyển đổi mức tối thiểu trần n...
yêu cầu 8 tháng trước
-2 phiếu bầu
0 trả lời
Tại sao chọn các trường cụ thể từ chế độ xem làm nổ tung truy vấn của tôi?
Tôi đang giúp ai đó gỡ lỗi một truy vấn cũ được xây dựng dựa trên hai chế độ xem mà mỗi chế độ có các bản ghi với cùng các trường từ các nguồn d...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Sử dụng một giá trị trong bảng để tạo nhiều bản ghi simimlar [trùng lặp]
Tôi có một bảng basetable như được đưa ra dưới đây id name qty price 2 a 2 20 3 d 3 10 4 b 5 60 tôi muốn chèn bản ghi...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Trả về kết quả trong đó chuỗi trong một cột có một số chữ số nhất định [đã đóng]
Tôi cần tạo một truy vấn sẽ trả về tất cả các kết quả trong đó chuỗi trong một cột có nhiều hơn 3 chữ số trong đó? Làm thế nào để tôi làm điề...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để tránh các bản ghi khác biệt khỏi cơ sở dữ liệu trong khi chèn dữ liệu bằng asp.net?
Tôi đang xây dựng chương trình nhập dữ liệu từ tệp Excel vào cơ sở dữ liệu hoặc bằng cách viết vào hộp văn bản (bằng cách chèn vào asp.net) hoặc...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
2 trả lời
Nhận kết quả với ký tự đại diện
Tôi đang trả về biến @ChangeStatus với 'Y', 'N', Null và cần hiển thị dữ liệu dựa trên cột đó tuy nhiên có chuỗi khác với biến declare @Change...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Nguyên tử thay thế trong trình quản lý SQL là gì? [đóng cửa]
Tôi muốn thay thế tất cả các tab và dòng mới khi được chọn trong bảng sql của mình như vậy: SELECT REPLACE([<column_name>], char(9), ' '...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Chuyển đổi một chuỗi với độ dài thời gian thành loại dữ liệu khác nhau
Tôi đang làm việc trong máy chủ sql và đã được cung cấp một tệp có cột "Thời lượng" chứa các giá trị loại chuỗi có độ dài thời gian được định dạ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Kết nối máy chủ SQL có đóng khi khởi động lại IIS không?
Do rò rỉ kết nối, có hàng trăm kết nối mở trên máy chủ dev của tôi. Tôi đã sửa lỗi rò rỉ kết nối, triển khai nó và khởi động lại máy chủ IIS, nh...
yêu cầu 8 tháng trước
2 phiếu bầu
2 trả lời
Truy vấn SQL XML trả về giá trị trống
Tôi đang cố gắng thiết lập một truy vấn để đọc một biến XML và nó dường như đang trả về một bảng trống. XML tôi đang sử dụng: <collectio...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Chuỗi kết nối mssql của NodeJs
. SQL Server Network Interfaces: Connection string is not valid      0 0 Câu trả lời                              0                        ...
yêu cầu 8 tháng trước
3 phiếu bầu
1 trả lời
Cán DAU, MAU bằng T-SQL
Tình huống: Tôi có một bảng đăng nhập với các cột email và login_time. Tôi muốn tính thời gian đăng nhập hàng ngày (DAU) và thời gian đăng...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
3 trả lời
SQL IF ELSE chèn vào vấn đề bảng #temp
Tôi có một kịch bản tôi không chắc cách giải quyết. Dưới đây tôi có một câu lệnh if khác cùng với việc chèn dữ liệu vào bảng tạm thời. IF @cod...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Cột 'id' được yêu cầu không có trong kết quả của hoạt động `FromSql` trong EFcore
Tôi gặp vấn đề lớn với FromSql và đó là: Tôi có một mô hình như thế này: public partial class model { public string name } Tôi muốn...
1 phiếu bầu
1 trả lời
Một cách để vẽ hệ thống phân cấp cây từ Mô hình điều chỉnh + Mô hình bộ lồng nhau (MPTT)
Tôi có ứng dụng .NET Core 2.2 với SQL Server DB và tôi đang lưu trữ phân cấp của người dùng bằng Mô hình điều chỉnh + Mô hình bộ lồng nhau. Tôi...
yêu cầu 8 tháng trước
4 phiếu bầu
2 trả lời
Cách tốt nhất để chèn nhiều bản ghi trong Cơ sở dữ liệu
Tôi vừa gặp một tình huống phải chèn nhiều bản ghi vào cơ sở dữ liệu. Các hồ sơ tôi đã có trong danh sách chung và bây giờ tôi đã tìm thấy hai c...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Không thể truy xuất dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu Azure
Vì vậy, tôi đã kết nối với Cơ sở dữ liệu SQL Azure trong Visual Studio, nhưng vì một số lý do, tôi dường như không thể truy xuất bất cứ thứ gì t...
yêu cầu 8 tháng trước
2 phiếu bầu
1 trả lời
Xác thực bảng 2 thay đổi kích thước chậm
Tôi phải xác thực bảng TYPE 2 Thay đổi chậm kích thước, chúng tôi đã gặp sự cố khi các bản ghi mới được chèn vào bảng nhưng các bản ghi cũ không...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
kiểm tra xem các trường của bảng sqlserver có trống / đầy trong trường được tính không
tôi cần thêm trường được tính toán vào bảng sqlserver cho tôi biết nếu các trường khác của bảng trống hoặc đầy (tất cả, một số trong số chúng, k...
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cách truy vấn và sắp xếp dữ liệu theo số đếm của nó trong đó khoảng thời gian giữa các dữ liệu dài hơn 5 phút
Tôi muốn truy vấn danh sách dữ liệu nguồn dữ liệu của nó như thế này: ID EVENT TIME -------------------------- A EVENT_1...
yêu cầu 8 tháng trước