Câu hỏi được gắn thẻ [sftp]

-2 phiếu bầu
0 trả lời
Cách giải quyết đối tượng 'noneType' không thể lặp lại khi sử dụng ssh.close ()
Tôi đang cố gắng sử dụng sftp để sao chép các tệp từ máy windows sang máy linux. ssh = paramiko.SSHClient() ssh.connect("192.168.1.23", userna...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Định tuyến tài liệu tới nhiều người nhận trong Biztalk 2016
Tôi cần lưu trữ tài liệu được gửi cho khách hàng trên một thư mục nội bộ trong hệ thống người gửi. Các tài liệu được lưu trữ trên SFTP và được g...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Tệp trống đang tải lên trong khi gửi luồng đến đường dẫn tệp từ xa bằng sftp trong node.js
Tôi muốn gửi dữ liệu qua các luồng bằng sftp đến máy chủ từ xa. trong khi gửi tệp với dữ liệu, người nhận sẽ nhận được tệp trống không có byte t...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
kết nối ftp an toàn bằng cách sử dụng pysftp mô-đun python
Tôi cần kết nối với máy chủ FTP an toàn từ máy windows-7. Tôi có thông tin đăng nhập của người dùng để đăng nhập vào máy chủ và nó hoạt động khi...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Tải xuống các tệp .gz từ SFTP bằng R
Tôi đang cố tải xuống tệp .gz từ trang SFTP. Các câu trả lời khác đã chỉ cho tôi cách đăng nhập vào trang SFTP, liệt kê các tệp có sẵn và đọc mộ...
yêu cầu 4 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Lỗi kết nối SFTP với mô đun Perl Hồi Net :: mô đun SFTP
Tôi đang cố gắng kết nối với máy chủ SFTP bằng Perl nhưng tôi gặp lỗi kết nối sau: Permission denied at /app/perl-5.24.3/lib/site_perl/5.24.3/Ne...
yêu cầu 4 tháng trước
-1 phiếu bầu
1 trả lời
Kịch bản WinSCP: Lệnh không xác định 'ssh-rsa'
Tôi có tập lệnh WinSCP kết nối với trang web SFTP. Nó thiết lập kết nối và nói "phiên bắt đầu" nhưng thoát. Đây là tập lệnh của tôi FilePull....
yêu cầu 4 tháng trước
2 phiếu bầu
1 trả lời
SftpChannel.rename không thành công nhưng lệnh mv hoạt động. Điều gì có thể là nguyên nhân có thể?
Tôi đang gặp phải vấn đề này khi sftpChannel.rename không thành công với lỗi không hữu ích và tôi không thể tìm ra lý do. Tập tin không tồn tại...
yêu cầu 4 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Làm thế nào để xuất để gửi chuỗi mà không thực sự tạo một tập tin?
Tôi cần viết tập lệnh PowerShell để đọc một số dữ liệu và ghi nó vào một tệp trên một vị trí SFTP từ xa. Tôi thà không tạo một tệp cục bộ trước...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Gặp lỗi: Không thể tải ngày lên đường dẫn tệp từ xa - ENAMETOOLONG: tên quá dài trong node.js bằng SFTP
sftp.fastPut.err (/srv/node_modules/ssh2-sftp-client/src/index.js:272:15) at onerror (/srv/node_modules/ssh2-streams/lib/sftp.js:1049:7)...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Tải xuống SFTP trong khi tải lên
Liên kết bên dưới là một câu hỏi rất giống với câu hỏi này nhưng tôi tự hỏi liệu mọi thứ đã thay đổi trong một vài năm /những gì thực sự xảy ra...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Đăng nhập thất bại 500 Lỗi cú pháp, lệnh không được nhận dạng [trùng lặp]
Tôi có một trang được viết bằng PHP. Tôi không có quyền truy cập vào máy chủ. Tôi muốn thực hiện để thay vì hiển thị thông báo lỗi khi PHP gặp l...
yêu cầu 4 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
SFTP với phpseclib đã đột nhiên bắt đầu thất bại
Tôi đang kiện Windows Server 2016, PHP 5.5,38 và phpseclib Tôi đã sử dụng phpseclib cho các tệp SFTP từ máy chủ của tôi trong một thời gi...
yêu cầu 4 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để thiết lập một thiết lập phát triển đám mây để phát triển song song?
Tôi muốn thiết lập môi trường phát triển đám mây cho mục đích sử dụng cá nhân của mình. Yêu cầu: 1. Có một máy chủ web đám mây (về cơ bản là...
0 phiếu bầu
0 trả lời
Chuyển tệp SFTP không được nhận bởi khách hàng
Gần đây chúng tôi đã thực hiện một triển khai mới cho hệ thống của chúng tôi, bao gồm nâng cấp Apache Commons VFS từ 1.1 lên 2.0. Vì việc triển...
yêu cầu 4 tháng trước
-1 phiếu bầu
1 trả lời
Xem thư mục từ xa để thêm tệp và truyền phát để đọc dữ liệu qua SFTP
Tôi muốn thêm đồng hồ trên máy từ xa cho các tệp CSV mới được thêm hoặc chưa đọc. Khi các tệp được xác định, hãy đọc nó theo dấu thời gian của c...
yêu cầu 4 tháng trước
19 phiếu bầu
3 trả lời
Google Drive là Máy chủ FTP
Có cách nào để sử dụng Google Drive làm Máy chủ FTP không? Ý tôi là tôi có máy chủ, tên người dùng và mật khẩu và sử dụng Filezilla Tôi có thể t...
yêu cầu 4 năm trước
7 phiếu bầu
3 trả lời
Lấy dữ liệu từ máy chủ SFTP bằng cách sử dụng JSch
Tôi đang sử dụng JSch để truy xuất tệp từ máy từ xa bằng SFTP. Đây là mã  49 310 Bây giờ, tôi có hai câu hỏi: 49 310 ném ngoại lệ:  ...
yêu cầu 8 năm trước
217 phiếu bầu
16 trả lời
Làm cách nào để truy xuất tệp từ máy chủ qua SFTP?
Tôi đang cố truy xuất tệp từ máy chủ bằng SFTP (trái ngược với FTPS) bằng Java. Làm thế nào tôi có thể làm điều này?      217 16 Câu trả lờ...
yêu cầu 2 năm trước
46 phiếu bầu
8 trả lời
Sự khác biệt giữa SFTP và FTP FTP so với SSH
Trong khi tìm kiếm ứng dụng khách SFTP trong Giao thức truyền tệp C # SSH (SFTP), tôi đã bắt gặp hai dự án phù hợp này - một và hai . . a>....
yêu cầu 8 năm trước