Câu hỏi được gắn thẻ [realm-js]

2 phiếu bầu
2 trả lời
UI không cập nhật cho đến khi chạm vào màn hình khi setState được gọi bên trong một cuộc gọi lại người nghe
CẬP NHẬT MÔ TẢ Tôi có người nghe trên Realm Object để nhận cập nhật. Khi có bản cập nhật trên máy chủ (hoặc trong máy khách), chức năn...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Kết quả xuất của hàm Realync Async trong ứng dụng Node + Express
Tôi có tuyến Express có một số dữ liệu và trả về một số JSON như thế này: //-- app.js -- app.get('/info', function(req, res){ var realm = r...
yêu cầu 8 tháng trước