Câu hỏi được gắn thẻ [mobilenet]

0 phiếu bầu
0 trả lời
Hoạt động FuseBatchNorm trong MobileNetV2
Trong mô hình MobileNetV2 có một hoạt động có tên FuseBatchNorm. Bất cứ ai cũng có thể giải thích hoạt động của FuseBatchNorm hoạt động như thế...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
cách huấn luyện và nhận diện khuôn mặt bằng cách sử dụng tenorflow.js
Tôi muốn xây dựng một ứng dụng web nhận dạng khuôn mặt bằng cách sử dụng tenorflow.js với các khuôn mặt tùy chỉnh. Tôi đang gặp vấn đề sau...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Không thể tuần tự hóa bộ đệm giao thức khi sử dụng MobileNet với Tensorflow Federated
Tôi đang sử dụng MobileNet được đào tạo trước từ Keras và muốn đào tạo nó bằng cách sử dụng học tập được liên kết với TensorFlows, nhưng tôi luô...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Trong Tensorflow, làm cách nào để định hình lại thang đo đầu vào của đồ thị hiện có (ví dụ: MobileNet)?
Tôi đang tải và dự đoán với MobileNet v1 Frozen_graph.pb và làm việc với nó trong Tensorflow mà không gặp vấn đề gì. Đối với những người quen th...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
MobileNetV2 trong tf.keras. Nhiều liên kết nhưng không có thông tin hữu ích
Tôi muốn sử dụng mobileNetV2 với tf.keras. Nếu tìm trên trang web tenorflow để tìm ứng dụng máy ảnh Tôi tìm thấy mobilenet = tf.keras.ap...
yêu cầu 8 tháng trước