Câu hỏi được gắn thẻ [locking]

-1 phiếu bầu
0 trả lời
Khóa toàn bộ cơ sở dữ liệu SQLite3 trong khi cập nhật
Tôi phải cập nhật cơ sở dữ liệu SQLite3, nó sẽ bỏ một bảng, tạo lại nó và sau đó sao chép lại bảng. Tôi muốn đảm bảo tất cả các quy trình khác c...
yêu cầu 8 tháng trước
7 phiếu bầu
2 trả lời
Liệu việc thực hiện khóa mutex này dẫn đến hành vi không xác định?
Tôi cần kiểm soát tần suất mà tại đó main xử lý dữ liệu. Trong ví dụ này, nó chỉ làm tăng giá trị của một biến. Tôi không thể sử dụng sleep bên...
yêu cầu 8 tháng trước
-2 phiếu bầu
0 trả lời
Tại sao khóa an toàn? [bản sao]
Điều đó có nghĩa là hai luồng không thể thay đổi dữ liệu cơ bản cùng một lúc? Hoặc điều đó có nghĩa là đoạn mã đã cho sẽ chạy với kết quả có thể...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách sử dụng khóa trình đọc trên mỗi trường
Xin chào tôi có một đối tượng với một số trường. Tôi muốn đối tượng này là luồng an toàn. Đối tượng này sẽ được tích hợp bởi hai luồng và thay đ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Đạt được cách ly cho các hàng cụ thể trong cơ sở dữ liệu C #
Tôi có một ứng dụng phát hành các chữ cái cho người dùng theo thứ tự liên tục. Đây là cấu trúc cơ sở dữ liệu ------------------- UserID LastI...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
2 trả lời
Sử dụng các hàm thư viện trong mã đa luồng (Lisp chung)
Khi một biến có thể được truy cập /cập nhật từ nhiều luồng, thông thường cần bảo vệ khỏi các thay đổi đồng thời. Một cách tiếp cận hiệu quả là s...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
2 trả lời
Có cách nào để ngăn chặn nhiều lần thực thi phương thức điều khiển trong Symfony 4 không?
Tôi có một dịch vụ mà tôi sử dụng cả từ lệnh tùy chỉnh và trang HTML. Tôi muốn ngăn chặn nhiều lần thực thi dịch vụ song song. Đối với lệnh có t...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Đa xử lý Python: Khi nào nên sử dụng Array thay vì RawArray?
Tôi đang cố đọc hàng ngàn hình ảnh nhỏ từ đĩa và lưu trữ chúng trong một mảng Numpy lớn. Tất nhiên, tôi có thể làm điều này một cách tuần tự như...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Khóa bảng từ mục đích Chọn
Nếu có một bảng chứa dữ liệu nhạy cảm chưa được mã hóa và muốn sử dụng bảng này trong Chế độ xem nhưng muốn khóa nó khỏi việc sử dụng chung như...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Đăng nhập va chạm trong đa luồng
Tôi muốn ghi lại các va chạm trong đa luồng với mã đơn giản này public T DataRef { get { Collisions.Detect...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Khóa ghi mys mys PHP không cho phép cập nhật cơ sở dữ liệu. Kết nối khóa nào có thể cập nhật
Tôi đang cố khóa (VIẾT) một bảng trong cơ sở dữ liệu và trong khi bị khóa, tôi muốn cập nhật một số trường và sau đó mở khóa bảng. Có vẻ như một...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Cách chính xác để có được giá trị tiếp theo trong mỗi luồng là gì?
Tôi có một kịch bản đa luồng, tôi tạo ra 1000 luồng: private ConcurrentDictionary<TableNames, int> _lastInsertedIds = new ConcurrentDict...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
3 trả lời
Khóa tệp để cập nhật một phần dữ liệu hoặc tất cả nội dung tệp
Tệp Iveve có thể được cập nhật từ một số quy trình, do đó tôi muốn sử dụng khóa và tìm thấy https://github.com/gofrs/flock có thể giúp nhưng...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách gỡ khóa Redis khắc phục tình trạng Thread
Mã trong com.veracode.was.utils.caching.redis.RedisLock để mở khóa như sau: private void unlock(boolean silent) { if (rlock.isLocked()) {...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
c # làm thế nào để ngăn chặn nhiều truy cập vào cùng một tệp
Tôi cần trợ giúp để quản lý xung đột truy cập vào tệp được chia sẻ. Hãy để tôi giải thích. Tôi có một thư mục chia sẻ. Tôi có một dịch vụ Window...
yêu cầu 8 tháng trước
7 phiếu bầu
2 trả lời
Làm thế nào để có được quyền truy cập độc quyền vào một số mục phiên?
Do tính chất gọi từ xa của các dịch vụ REST, chúng ở trong tình trạng liên tục gặp phải tình trạng chạy đua với nhau. Một trong những tài nguyên...
yêu cầu 3 năm trước
354 phiếu bầu
8 trả lời
Khóa, mutex, semaphore có gì khác nhau?
Tôi đã nghe những từ này liên quan đến lập trình đồng thời, nhưng sự khác biệt giữa chúng là gì?      354 ans; stackoverflow.com/a 432667...
yêu cầu 9 năm trước
17 phiếu bầu
5 trả lời
Tôi nên sử dụng gợi ý khóa nào (T-SQL)?
Tôi muốn thực hiện giao dịch nguyên tử như sau:  49 310 Vấn đề là có những giao dịch khác xảy ra tiêu thụ số lượng từ kho của chúng tôi, do...
yêu cầu 10 năm trước
78 phiếu bầu
4 trả lời
Khóa Re-entrant và khái niệm nói chung là gì?
Tôi luôn luôn bối rối. Ai đó sẽ giải thích Reentrant có nghĩa là gì trong các ngữ cảnh khác nhau? Và tại sao bạn muốn sử dụng reentrant so với...
yêu cầu 4 năm trước
3 phiếu bầu
2 trả lời
Đọc không đồng bộ tuần tự bằng Stream.BeginRead
Tôi đang viết một lớp hiển thị phần phụ của luồng để đọc. Vì dữ liệu có thể được đọc từ nhiều phần phụ khác nhau cùng một lúc, chỉ một thao tác...
yêu cầu 5 năm trước
70 phiếu bầu
11 trả lời
ZooKeeper thay thế? (dịch vụ điều phối cụm) [đóng cửa]
ZooKeeper là một dịch vụ phối hợp khả dụng cao cho các trung tâm dữ liệu. Nó bắt nguồn từ dự án Hadoop. Người ta có thể thực hiện khóa, thất b...
18 phiếu bầu
4 trả lời
Trong SQL Server, làm cách nào tôi có thể khóa một hàng theo cách tương tự như LỰA CHỌN CỦA Oracle ĐỂ CẬP NHẬT WAIT?
Tôi có một chương trình kết nối với cơ sở dữ liệu Oracle và thực hiện các hoạt động trên đó. Bây giờ tôi muốn điều chỉnh chương trình đó để hỗ t...
yêu cầu 7 năm trước
8 phiếu bầu
1 trả lời
Cách tìm tên bảng được khóa (Cụ thể cho mọi giao dịch)
Có cách nào để liệt kê các bảng bị khóa và hủy các giao dịch nếu chúng tôi muốn chúng được mở khóa ngay lập tức. Hoặc có bất kỳ thuật ngữ nào...
yêu cầu 7 năm trước
6 phiếu bầu
1 trả lời
Chọn N hàng đầu với bản cập nhật bỏ qua khóa bị khóa trong Oracle
Trong Oracle, tôi có thể chọn 1 tin nhắn hàng đầu trong bảng được sắp xếp với  49 310 Và như tôi đã khám phá trong câu hỏi trước đó Tôi có...
yêu cầu 2 năm trước
7 phiếu bầu
3 trả lời
Python: Khóa từ `luồng 'và` đa xử lý' có thể hoán đổi cho nhau?
Các khóa từ mô-đun 49 310 có thể hoán đổi với các khóa từ mô-đun 49 310 không?      7 3 Câu trả lời                              3        ...
yêu cầu 10 năm trước