Câu hỏi được gắn thẻ [laravel-mix]

0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách xác định thư mục cho các tệp được biên dịch với Laravel Mix
Tôi đang sử dụng phiên bản Mix 4.0.14. Tôi đang cập nhật dự án để đặt tất cả các tệp được biên dịch vào một thư mục cụ thể. Ban đầu, mọi thứ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Laravel Mix: Sử dụng Mix () để lưu trữ bộ đệm xung quanh người trợ giúp khác
Tôi có một người trợ giúp được xác định bên dưới: function cdn($file) { return env('CDN_URI', '').'/'.ltrim($file, '/'); } Trong lưỡi k...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
vue.config.js đến (laravel) webpack.mix.js
Tôi bắt đầu sử dụng Vue bằng mẫu Vue CLI. Trong mẫu đó, bạn tạo một tệp có tên 'vue.config.js' để xác định một số cài đặt. Thêm thông tin cần tì...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Đồng hồ chạy Laravel + Vue npm \ dev hoàn toàn đóng băng trong khi xây dựng các mô-đun
. khoảng một giờ nhưng không có gì xảy ra. Tôi đang sử dụng máy Windows 10 Server 2012 R2, tôi đã cài đặt nodejs và npm từ trang web chính thứ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Lỗi Vue với thư viện Rangy: Không phải là một hàm (mà chỉ là các móc bên trong)
Đối với thành phần Vue, tôi sử dụng Thư viện Rangy để tô sáng các từ đơn trong văn bản. Điều này hoạt động tốt nếu Rangy được gọi từ bất kỳ ph...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Kết hợp Laravel 4 (Webpack 4) & React các mô-đun CSS
Có khoảng 20 lỗ hổng trong gói.json hiện tại của tôi, tôi quyết định bắt đầu nâng cấp chúng. Sau một gói web npm audit fix --force (& lar...
44 phiếu bầu
10 trả lời
Laravel 5.4 ‘cross-env không được công nhận là một lệnh nội bộ hoặc bên ngoài
Tôi đang cố chạy 49 310 cho Laravel Mix và tôi gặp lỗi này:  49 310 Tôi đã cập nhật node.js thành 6.11.0 và npm thành 5.2.0, nhưng không đượ...
yêu cầu 11 tháng trước
42 phiếu bầu
10 trả lời
Cách cài đặt Font tuyệt vời trong Laravel Mix
Tôi đã thử cài đặt Font Awesome bằng cách sử dụng Laravel Mix nhưng khi thực hiện 49 310 tôi nhận được thông báo sau:    ERROR Không thể biên...
yêu cầu 10 tháng trước