Câu hỏi được gắn thẻ [jcenter]

0 phiếu bầu
1 trả lời
Bao gồm Jcenter: Kiểm soát phiên bản <url> trả về 404, đã hoạt động trước đó
Tôi có hai gói này: https://bintray.com/beta/# /stoyicker /test-accessors /annotations? tab = tổng quan https://bintray.com/beta/#/stoyick...
yêu cầu 8 tháng trước
2 phiếu bầu
1 trả lời
Không thể giải quyết org.kodein.di: kodein-di-framework-android
TL; DR Truy cập vào các gói lõi Kodein tại JCenter là trái phép. Chi tiết . Có thể lấy các tạo phẩm từ một máy chủ khác không?     ...
yêu cầu 8 tháng trước