Câu hỏi được gắn thẻ [docker-windows]

-1 phiếu bầu
0 trả lời
Không thể tải xuống hình ảnh docker phía sau proxy tại máy tính để bàn windows
Tôi vừa cài đặt docker trên windows 10. Khi tôi cố gắng kéo hình ảnh hello-world tôi gặp lỗi:    Phản hồi lỗi từ daemon: Nhận https://regist...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách thiết lập pgadmin4 trong bộ chứa cửa sổ docker
. Có một hình ảnh docker chính thức của windows pgadmin4 không?      0 0 Câu trả lời                              0                        ...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Thay đổi liên tục đến Windows Registry giữa khởi động lại Windows Container
Cho một ứng dụng Windows đang chạy trong Docker Windows Container và trong khi chạy các thay đổi được thực hiện cho sổ đăng ký Windows bởi các ứ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Docker windows 2019 vấn đề đường dẫn hình ảnh kỳ lạ
Tôi nhận thấy có sự thay đổi hành vi xử lý đường dẫn từ ws2016 imgae microsoft/windowsservercore:latest sang hình ảnh ws2019 mcr.microsoft.com/w...
yêu cầu 8 tháng trước
13 phiếu bầu
0 trả lời
Selenium bên trong cửa sổ docker container bị lỗi với phiên ff / chrome chrome bị xóa vì sự cố trang
DOCKER VỚI TỰ ĐỘNG VÀ ASP.NET 4.5 MVC Tôi đang cố gắng làm gì? Cố gắng có hình ảnh docker theo sau. Có, tôi biết có nhiều cách khác để hoà...
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cài đặt tệp exe (GUI) trên bộ chứa cửa sổ bằng docker
Tôi đã cài đặt docker trên máy chủ window 2016 (14393). Tôi muốn cài đặt tệp exe trên cửa sổ container bằng Docker. Tệp exe yêu cầu GUI để cài đ...
yêu cầu 8 tháng trước
39 phiếu bầu
20 trả lời
Docker không thể bắt đầu trên windows
Thực thi 49 310 trả về các kết quả sau.  49 310 Chạy chẩn đoán tạo ra các điều sau:  49 310      39 tôi nhận được mumbo jumbo này khi...
yêu cầu 1 năm trước