Câu hỏi được gắn thẻ [dcast]

2 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để thay đổi tên cột bằng dcast?
Tôi đang chuyển đổi dữ liệu của mình từ dài sang rộng. Một phần của dữ liệu là ngày. Vấn đề của tôi là tôi muốn có các tên khác. Nó được hình th...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Recast trong R cho giá trị khác nhau
Tôi có khung dữ liệu sau trong R DF2<-data.frame("ID"=c("A", "A", "A", "B", "B", "B", "B", 'B'), 'Freq'=c(1,2,3,1,2,3,4,5), "Val"=c(1,...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Định hình lại dữ liệu.table bằng chỉ số đa cấp?
Tôi có dữ liệu này.table: data.table(Playlist = c("micrhouse","micrhouse","attlas","attlas"), Track = c("make a move","mango","ryat","further"...
yêu cầu 8 tháng trước