Câu hỏi được gắn thẻ [datetime]

5 phiếu bầu
1 trả lời
Tại sao công cụ JavaScript V8 của Chrome nhận ra phần mềm TG TG-1 thông qua phiên bản TG TG-12, là ngày / lần hợp lệ?
Tôi đã triển khai trình phân tích cú pháp CSV đoán định dạng loại cho từng cột nhưng tôi thấy rằng lớp Ngày JavaScript tin rằng "TG-1" là ngày /...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
1 trả lời
DateTime so sánh (giữa) Ngày với ngày tháng năm giờ phút và giây [trùng lặp]
     Câu hỏi này đã có câu trả lời tại đây:                   Cách nhận biết liệu DateTime có ở giữa không một DateRange trong C #       ...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
2 trả lời
Java - Định dạng ngày cho nhiều tình huống
Tôi có một thành phần java để định dạng ngày mà tôi truy xuất. Đây là mã của tôi: Format formatter = new SimpleDateFormat("yyyyMMdd")...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
2 trả lời
Làm cách nào để tôi đưa ra giá trị boolean để quyết định là dấu thời gian của tôi là ngày nghỉ và cuối tuần hay không trong Dataframe trong python
Tôi có lịch dataframe, nó có chứa ngày và là ngày nghỉ hay không. Tôi có một khung dữ liệu khác chứa dấu thời gian datetime và tôi muốn kiểm...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào để sửa lỗi nhập trường dấu thời gian trong tổ ong?
Tôi có một tệp trong HDF mà tôi đã nhập vào Hive theo cách sau: TẠO BẢNG EXTERNAL NẾU KHÔNG EXISTS tb_abc_test ( Nhận chuỗi_Time, ...., ....,...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách phân chia thời gian với Khoảng thời gian 30 phút từ khi bắt đầu đến khi kết thúc thời gian trong PHP [trùng lặp]
Tôi cần một danh sách các lần như vậy trong một mảng ... 12am 12:30am 1:00pm ... Làm cách nào tôi có thể làm điều này với PHP?      8...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để sắp xếp danh sách trước theo ngày và sau đó theo thời gian trong Python?
Tôi có một danh sách chứa các đối tượng DateTime xuất phát từ cơ sở dữ liệu. Trước tiên tôi cần sắp xếp nó theo ngày và lấy ngày mới nhất, vì ng...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
vấn đề chuyển đổi múi giờ bằng cách sử dụng mẫu chất lỏng shopify
Tôi đang xử lý một số thông tin ngày từ JSON. Tôi đang sử dụng mẫu chất lỏng của Shopify để duyệt qua JSON và trích xuất giá trị nhập thời gian...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cách nhận DateTime. Bây giờ, bắt đầu từ phần bù
Tôi có một kịch bản trong đó tôi cần thuộc tính DateTime.Now để bắt đầu với một ngày nhất định và sau đó vào các cuộc gọi tiếp theo để tiếp tục...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để lưu và so sánh các giá trị datetime trong lõi C # và asp.net?
Tôi đang viết một ứng dụng web bằng lõi asp.net và lõi khung thực thể; tôi muốn đặt ngày giờ hiện tại cho các đối tượng db khi chúng được tạo và...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
2 trả lời
Python Date Time Đưa ra giá trị sai
Tôi đang chạy mã này để lấy dấu thời gian từ chuỗi Nhưng nó đưa ra giá trị sai cho một số giá trị cụ thể. import datetime import time print(da...
yêu cầu 8 tháng trước
2 phiếu bầu
2 trả lời
r hợp nhất và tạo một khung dữ liệu dựa trên ràng buộc thời gian
Tôi có bộ dữ liệu với hai cột, ID và Start_Date như được hiển thị bên dưới ID Start_Date 19 2016-11-24 19 2016-11-2...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Có cách nào để truy xuất trường datetime đến múi giờ cụ thể theo mặc định trong Django không?
Tôi có một thuộc tính trong mô hình django như: created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True) và trong settings.py của tôi, tôi có...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cách nối tháng và ngày từ ngày định dạng đầy đủ ở lợn
Tôi đã tải lên một cột tên và cột ngày trong PIG xuất hiện theo định dạng sau: 'yyyy /MM /dd HH: mm: ss'. Tôi muốn hiển thị cột tên và cột chỉ h...
yêu cầu 8 tháng trước
3 phiếu bầu
2 trả lời
Làm cách nào để chuyển đổi datetime từ thập phân sang số% y-% m-% d% H:% M:% Sith với nguồn gốc thời gian?
Tôi đã tìm kiếm xung quanh nhưng tôi không thể tìm thấy câu trả lời thỏa mãn vấn đề của mình. Tôi đang sử dụng python 3.7 và tôi cần chuyển đ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Phân tích một ngày từ một xuất khẩu của một cơ sở ghi chú hoa sen
Trong ứng dụng C #, tôi phải phân tích tệp xml là bản xuất của cơ sở dữ liệu ghi chú hoa sen. Xuất khẩu chứa ngày ở định dạng này: <note...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Triển khai thực thể Datetime (Từ đồng nghĩa) vào hộp thoại
Hiện tại, tôi đang triển khai lời nhắc trong dòng hội thoại bằng cách sử dụng webhook. Tôi gặp vấn đề khi nhận ra một từ cụ thể: "Một phút" Tôi...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
2 trả lời
Đặt lại gấu trúc Dấu thời gian về ngày đầu tiên của tháng
df là khung dữ liệu gấu trúc. Cột df["Date"] là trường thời gian. test_date = df.loc[300, "Date"] # Timestamp('2019-02-12 00:00:00') Tôi m...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
DateTime.TryPudeExact () không nhận ra người chỉ định PM, AM hoạt động như mong đợi
Tôi đang viết chương trình đọc tệp nhật ký, chuyển đổi dấu thời gian trên đường đi. Hiện tại, tôi đang sử dụng DateTime.TryParseExact() để nhanh...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Chuyển đổi một ngày từ định dạng dài sang định dạng LocalDateTime trong Java 8 [trùng lặp]
     Câu hỏi này đã có câu trả lời tại đây:                   Làm cách nào tôi có thể tạo một LocalDate Java 8 từ thời gian dài Epoch tính...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cách lọc theo một phần của ngày động
Nếu tôi muốn xây dựng một quy tắc cụ thể trong truy vấn động trong đó một phần của điều kiện nói rằng    cùng tháng của năm Tôi có nguồn...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
2 trả lời
Làm cách nào để sử dụng vòng lặp để lấy các giá trị ra khỏi khung dữ liệu Pandas?
Tôi muốn lặp qua từng giá trị trong startDayValStr, endDayValStr, startTimeValStr, endTimeValStr và sử dụng các giá trị làm tham số trong chuỗi...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
3 trả lời
Dữ liệu thời gian không khớp với định dạng
Xin chào Tôi đang cố gắng chuyển đổi một chuỗi a = "2019-04-22 00:00" thành datetime nhưng nó không hoạt động, tôi đã thử cách này: a = dateti...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Truy vấn trên DateTime Field, luôn trả về lỗi lưu trữ
Tôi đang cố gắng truy vấn trường dateTime trong bảng lưu trữ của mình, nhưng cho dù tôi truy vấn trường dateTime nào, tôi luôn gặp lỗi lưu trữ....
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Cách chú thích một bộ truy vấn với số ngày kể từ khi tạo
Tôi đang cố gắng thực hiện một số thứ tự phức tạp dựa trên các chương trình khuyến mãi: một bài viết được quảng cáo mỗi ngày thứ 7 kể từ khi tạo...
yêu cầu 8 tháng trước