Câu hỏi được gắn thẻ [comobject]

1 phiếu bầu
0 trả lời
Cách sửa lỗi ngoại lệ HRESULT: 0x8150002E
Nền: Tôi đang chạy $ie = New-Object -ComObject InternetExplorer.Application trong Powershell 5.1.17134.590, nhưng nhận được    "Tạo m...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Đối tượng COM chạy dưới dạng đặc quyền nâng cao trong C #
Hiện tại tôi đang gọi ADMT đối tượng COM trong C # với mã sau đây. Type admtMigration = Type.GetTypeFromProgID("ADMT.Migration",...
yêu cầu 8 tháng trước