Câu hỏi được gắn thẻ [chart.js]

1 phiếu bầu
1 trả lời
Biểu đồ nhiều tập dữ liệu từ bảng
Tôi đang cố gắng tạo một biểu đồ nhiều dòng bằng biểu đồ js và góc. Sử dụng bản đồ Tôi có thể giảm dữ liệu json thành mảng Thứ nguyên đơn nhưng...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
0 phiếu bầu
0 trả lời
Tách các nhãn khác nhau (w / Dữ liệu khác nhau) trong Biểu đồ thanh xếp chồng
Tôi có một số vấn đề với biểu đồ thanh xếp chồng được cá nhân hóa đặc biệt. Biểu đồ mà tôi lập kế hoạch lập trình sẽ hiển thị tất cả các hoạt độ...
yêu cầu 8 tháng trước
-3 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào tôi có thể tạo vô hướng trong nhiều dòng theo trục y hoặc x trong biểu đồ js
Tôi muốn rằng trong biểu đồ của tôi trục y và nhãn tỷ lệ trục x, không phải nhãn trục y và nhãn trục x mà là bảng điều khiển hiển thị theo nhiều...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm thế nào để biết thanh nào được nhấp vào biểu đồ thanh chart.js với nhiều dữ liệu?
Tôi đã sử dụng chart.js để tạo một số biểu đồ. Tôi thêm một sự kiện nhấp chuột vào biểu đồ thanh có nhiều thanh (nhiều dữ liệu) trong mỗi cột nh...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào để tạo bộ lọc để hiển thị dữ liệu từ MariaDB - trong phạm vi 7 ngày?
Tôi đang sử dụng chart.js để hiển thị số liệu thống kê về dữ liệu được đẩy lên php với các truy vấn. Tôi muốn tạo bộ lọc php /sql để hiển thị dữ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Chèn dữ liệu từ bộ điều khiển vào một mảng trong javascript
Tôi cố gắng tạo một biểu đồ bằng Chart.js và lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, nhưng tôi bối rối không biết làm thế nào để truyền dữ liệu cho một bi...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Chart.js / Javascript Cách ghi đè Trình lắng nghe sự kiện
Tôi đang cố gắng sử dụng chart.js để tạo biểu đồ thanh với một chú giải công cụ html tùy chỉnh. Tôi muốn bao gồm một số công cụ tương tác trong...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Biểu đồ làm cho màu đường lưới và màu đường trục khác nhau
Tôi chưa quen với Chart.js và không biết cách tạo màu đường lưới khác với màu đường trục. Nó thậm chí có sở hữu? Đây là câu đố của tôi a> o...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để tôi tự động cập nhật Chart.js cứ sau 2 giây?
Tôi muốn hiển thị biểu đồ trên trang web tự động cập nhật cứ sau 2 giây. Tôi chưa biết rõ về JavaScript. Tôi đã tìm và thử ví dụ này: https:...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Biểu đồ Biểu đồ không được hiển thị
Tôi muốn sử dụng Chart.js để tạo các biểu đồ tuyệt đẹp vào trang web. <div class="col-md-6 col-lg-3 mb-5 mb-md-3"> <div...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Làm cách nào để có được tất cả các cung của Donut bằng ViewChild (ChartBaseDirective) với ng-chart?
Tôi có một biểu đồ ng loại Donut. Mỗi lớp có một vài cung. Tôi muốn thay đổi độ rộng của một cung cụ thể sau khi một số sự kiện được đưa ra. Tôi...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Chart.js với biểu đồ đường và biểu đồ thanh - biểu đồ thanh không được hiển thị mặc dù giá trị tối đa của nó được hiển thị
Tôi đang sử dụng biểu đồ js ( https://www.chartjs.org/) và tôi có một biểu đồ đường và tôi muốn thêm một biểu đồ thanh vào nó như một tập dữ liệ...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Tạo bộ dữ liệu Biểu đồ thanh bằng cách sử dụng mảng nhiều chiều
Tôi muốn tạo biểu đồ thanh và tập dữ liệu của tôi là mảng đa chiều.    Mã: var faculties = ['First Faculty', 'Second Faculty']; var new_da...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Ghi nhãn của biểu đồ
Tôi đã tạo một biểu đồ thanh ngang w /chart.js và cần tạo hai bộ nhãn trên trục y nhưng chỉ có thể tạo một biểu đồ. Ví dụ: xem hình ảnh bên d...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Làm thế nào để đưa ra dòng ngắt trong nhãn dữ liệu
cách cung cấp dòng ngắt trong nhãn dữ liệu, cho đến những gì tôi đã làm bên dưới là liên kết và tôi cũng đã dán mã ở đây. Và tôi đang sử dụng...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào tôi có thể chèn dữ liệu chuỗi vào sơ đồ trong chart.js
Tôi muốn trực quan hóa thời gian thực dữ liệu nhận được của mình từ socket.io trên chart.js. Dữ liệu nhận được của tôi là Chuỗi, có 18 giá trị v...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
2 trả lời
Đặt văn bản trong Khu vực biểu đồ-Canvas trong Biểu đồ
Tôi đã tạo hai mảng x, y và sau đó thực hiện hai biểu đồ bằng cách sử dụng các mảng này. Tôi muốn viết một số văn bản chỉ trong Biểu đồ màu đỏ....
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Nhiều nhãn cho nhiều bộ dữ liệu bằng Charts.js
Tôi có Biểu đồ thanh này với hai Bộ dữ liệu. Tôi đang cố gắng hiển thị số lần nhấp cho mỗi ứng dụng cho Nhân viên và Sinh viên. Mỗi tha...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
chart.js không chấp nhận dữ liệu trong bộ dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ cục bộ
Trên thực tế, tôi đang cố gắng lấy dữ liệu từ bộ nhớ cục bộ và tôi lấy nó và lưu trữ trong một cuộc gọi biến "dataValues". Biến đó tôi được c...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Làm thế nào để giảm độ rộng đường viền trong bất kỳ biểu đồ nào?
Tôi đang làm việc với ng2-charts để vẽ biểu đồ đường. Tôi muốn giảm độ dày của đường (giảm độ rộng đường viền). Tôi đã thử cả hai thuộc tính bor...
yêu cầu 8 tháng trước
2 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để hiển thị dữ liệu được đánh dấu thời gian bằng PrimeFaces và ChartJs?
Vì PrimeFaces phát hành 7.0 công khai bao gồm cả ChartJs, tôi nghĩ tôi sẽ dùng thử. Nó hoạt động tốt, tuy nhiên cho đến nay tôi vẫn chưa thể...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
2 trả lời
Làm thế nào để giảm tỷ lệ trong khi tất cả các bộ dữ liệu bị ẩn (chartjs)?
Tôi đã sử dụng django và chartjs để hiển thị biểu đồ. Khi tôi sử dụng hàm onclick chú thích ẩn tất cả các tập dữ liệu, trục y sẽ hiển thị như th...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để thực hiện lệnh gọi API đáng tin cậy từ bên trong lớp Biểu đồ đường trong ReactJS bằng Reac-chartjs-2?
Tôi đang tạo một ứng dụng web trong ReactJS và tôi đang cố gắng gọi API từ trong lớp Biểu đồ của mình. Tôi có một chương trình lấy dữ liệu từ...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
0 trả lời
Tương tác với ChartJS từ Flask
Tôi thực sự bối rối không biết phải làm gì ở đây. Tôi có một kịch bản python thực hiện một số điều thú vị và sau đó sẽ hiển thị những điều thú v...
yêu cầu 8 tháng trước