Câu hỏi được gắn thẻ [c++17]

2 phiếu bầu
1 trả lời
`std :: filesystem :: path :: toán tử / (/ * args * /)` không hoạt động như mong đợi
Tôi có một lớp với danh sách trình khởi tạo trong hàm tạo trong đó một trong các trường tôi đang khởi tạo là std::filesystem::path nhưng dường n...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Tạo một hàm mẫu C ++ sẽ trả về một mảng std :: có kích thước cụ thể
Tôi đang tạo một hàm có tiêu đề linspase với C ++ 17 với cấu trúc đầu vào sau linspace(double upper, double lower, int size). Hàm này sẽ tạo ra...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Cố gắng biên dịch thư viện hệ thống tập tin C ++ 17; không tìm thấy phiên bản nào của Nether [trùng lặp]
     Câu hỏi này đã có câu trả lời tại đây:                   /usr /lib/x86_64-linux-gnu/libstdc++.so.6: phiên bản CXXABI_1.3.8 'không tìm...
yêu cầu 8 tháng trước
2 phiếu bầu
2 trả lời
Tìm các phần tử duy nhất của vectơ C ++
Có cách nào nhanh chóng để tìm tất cả các yếu tố đơn lẻ (chỉ xuất hiện một lần) trong một vectơ của các yếu tố không? Tất cả các yếu tố trong ve...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Khởi tạo một hàm mẫu C ++ trong một lớp gây ra lỗi trình biên dịch [trùng lặp]
Trích dẫn từ Thư viện chuẩn C ++: hướng dẫn và cẩm nang :    Cách duy nhất có thể sử dụng các mẫu tại thời điểm này là triển khai chúng tron...
yêu cầu 8 tháng trước
3 phiếu bầu
1 trả lời
Cùng một lớp có nguồn gốc nhất trong thừa kế ảo = cùng bù giữa lớp cha?
Đối với một lớp nhất định F, con trỏ của nó (được tạo qua new F()) có thể được chuyển thành con trỏ lớp cơ sở, ví dụ: đến B*,C*,D* và E*....
2 phiếu bầu
1 trả lời
Lỗi tạo mã mẫu C ++: sử dụng 'some_variable' trước khi khấu trừ 'auto'
Tôi gặp phải một số vấn đề với mã cụ thể này. Vấn đề rất có thể xảy ra với con trỏ đến thành viên của loại Harry được lưu trữ trong tuple và...
1 phiếu bầu
1 trả lời
Có thể tránh các lỗi trong các phần của hàm mẫu c ++ sẽ không chạy cuối cùng không?
Tôi có một mẫu có hai số nguyên làm đầu vào. Một loại có thể có loại lớn hơn loại kia. Mã của tôi thực hiện thay đổi tương ứng để kết quả phù hợ...
yêu cầu 8 tháng trước
-2 phiếu bầu
2 trả lời
Cấu trúc đệm với các thành viên công đoàn của std :: bitset
Sau khi tôi đã giải quyết vấn đề của mình với câu hỏi này Tôi đã tiếp tục mở rộng phiên bản mã này của mình để kết hợp các hiệp hội của các tr...
yêu cầu 8 tháng trước
1 phiếu bầu
1 trả lời
Không hoạt động xung quanh lỗi liên kết có cấu trúc g ++ 7.1 với Boost.Bimap
Trong dự án của tôi, tôi đang sử dụng Boost .Bimap để triển khai bản đồ hai chiều. Hãy xem MCVE rất đơn giản này trên godbolt , nơi tôi đa...
yêu cầu 8 tháng trước
5 phiếu bầu
1 trả lời
Sử dụng kiểu không đầy đủ trong một hàm thành viên của mẫu lớp
GCC (8.3, 9.1), Clang (7, 8) và MSVC (19.20) khác nhau là khả năng biên dịch mã này: struct C; template<typename T> struct S { void...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
Khấu trừ đối số mẫu mà hàm không được sử dụng / khai báo / xác định [trùng lặp]
Tại http://bloss.msdn.com /b/vcblog/archive/2011/09/12/10209291.aspx , nhóm VC ++ chính thức tuyên bố rằng họ chưa triển khai tính năng cốt lõi...
yêu cầu 8 tháng trước
7 phiếu bầu
1 trả lời
Tại sao `polymorphic_allocator` lấy con trỏ` memory_resource` mà không phải là một tham chiếu?
Tiêu chuẩn C ++ 17 cho biết:    [mem.poly.allocator.ctor] polymorphic_allocator(memory_resource* r);       Yêu cầu: r không phải là...
yêu cầu 8 tháng trước
9 phiếu bầu
0 trả lời
Loại nào để sử dụng cho bản đồ `constexpr`?
Lý tưởng Tôi muốn viết: constexpr std:map<std::string, std::string> my_map = {{"key1", "val1"}, {"key2", "val2"}, }; hoặc co...
yêu cầu 8 tháng trước
5 phiếu bầu
0 trả lời
Mẫu-mẫu, mẫu matrixdic và hướng dẫn khấu trừ: lỗi trình biên dịch?
Hãy xem xét mã templated nặng sau đây:  49 310 Điều này làm là gì, nó suy ra một gói các mẫu mẫu từ các đối số của nó. Nó hoạt động trên 49...
1 phiếu bầu
1 trả lời
Làm cách nào để thay thế std :: binary_factor bằng một thứ khác mà không bị đau?
Chúng tôi hiện đang sử dụng một số gói của bên thứ 3 sử dụng một số std :: binary_feft, std :: unary_function nằm sâu bên trong. Như bạn có thể...
yêu cầu 8 tháng trước
2 phiếu bầu
1 trả lời
Cố gắng lật thứ tự các bit trong std :: bitset
Tôi đang làm việc trên một cấu trúc sử dụng std :: bitset và nó trông như thế này: Đăng ký.h #pragma once #include <bitset> #inclu...
yêu cầu 8 tháng trước
3 phiếu bầu
2 trả lời
Trình tự giữa việc phá hủy các biến chức năng tự động cục bộ so với việc xây dựng giá trị trả về
Có mã tồn tại dựa trên thực tế là các biến chức năng tự động cục bộ bị hủy sau khi giá trị trả về đã được tạo, ví dụ: 1) Gỡ rối kết quả của...
yêu cầu 8 tháng trước
5 phiếu bầu
2 trả lời
mẫu bí danh cho mẫu thành viên
giả sử tôi có một mẫu: template<typename T> struct Outer { template<typename T1> struct Inner { }; }; Tôi muốn có...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
0 trả lời
g ++ không thành công
     Câu hỏi này đã có câu trả lời tại đây:                   Tham chiếu không xác định là gì /lỗi biểu tượng bên ngoài chưa được giải quyế...
yêu cầu 8 tháng trước
5 phiếu bầu
1 trả lời
Tuần tự hóa tùy chỉnh của std :: string_view gây ra lỗi trình biên dịch không mong muốn
Tôi đã hỏi câu hỏi này trên github (khoảng một tháng trước), không có câu trả lời nên tôi đang hỏi ở đây. Tôi đang sử dụng Ngũ cốc làm thư...
yêu cầu 8 tháng trước
2 phiếu bầu
1 trả lời
Sử dụng mức độ gián tiếp trong ràng buộc SFINAE mẫu gây ra lỗi cứng
Trong đoạn mã sau ( https://wandbox.org/permlink/rA7lnXM6eQR4Jh p> #include <type_traits> template <typename T> struct Identity :...
yêu cầu 8 tháng trước
0 phiếu bầu
1 trả lời
Nhận đường dẫn thực thi (với std :: filesystem) [trùng lặp]
     Câu hỏi này đã có câu trả lời tại đây:                   Nhận đường dẫn thực thi                                      18 câu trả lờ...
yêu cầu 8 tháng trước
-1 phiếu bầu
0 trả lời
Tại sao C ++ không cung cấp bản sao mặc định cộng với bản sao cộng cộng? Thiếu tính năng?
Tôi đã tạo một câu hỏi ( chuyển sang một công cụ phân bổ tùy chỉnh khác - > truyền tới các trường thành viên ) và thấy rằng, trong mọi giải p...
yêu cầu 8 tháng trước
24 phiếu bầu
5 trả lời
Có một tên hiện có cho loại và chức năng này?
Có 2 vấn đề khó khăn trong khoa học máy tính: vô hiệu hóa bộ đệm, đặt tên và lỗi do lỗi. Đây là vấn đề thứ 2: đặt tên cho mọi thứ. Tôi đan...
yêu cầu 8 tháng trước