Câu hỏi được gắn thẻ [bintray]

0 phiếu bầu
1 trả lời
Bao gồm Jcenter: Kiểm soát phiên bản <url> trả về 404, đã hoạt động trước đó
Tôi có hai gói này: https://bintray.com/beta/# /stoyicker /test-accessors /annotations? tab = tổng quan https://bintray.com/beta/#/stoyick...
yêu cầu 8 tháng trước
97 phiếu bầu
1 trả lời
Sự khác biệt giữa JFrog Artifactory và Bintray là gì?
Tôi đã sử dụng JFrog Artifactory trong một thời gian trong công ty của tôi. Gần đây, tôi đã biết về JFrog Bintray . Sự khác biệt giữa Artifac...
yêu cầu 3 năm trước