0 Câu hỏi: Các móc GIT có thể được sử dụng để thêm một nhận xét cụ thể cho tất cả các tệp java được đặt trong một nhánh không?

câu hỏi được tạo ra tại Thu, May 2, 2019 12:00 AM

Chúng tôi có thể sử dụng git-hook trước cam kết hoặc bất kỳ cách nào khác để tôi có thể thêm /cập nhật một số nhận xét thống nhất cho tất cả các tệp java tôi thêm vào GIT.

    
0
  1. Tôi có thể hỏi tại sao bạn muốn làm điều này không? Đây chỉ là lần cam kết đầu tiên của tệp hay thời gian tệp được cập nhật, git hook sẽ cập nhật thêm tệp đó?
    2019-05-02 17: 14: 55Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây