0 Câu hỏi: Theo dõi trong getStream cho iOS dường như không hoạt động

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đang sử dụng mã dưới đây để theo dõi. Tôi không nhận được bất kỳ cuộc gọi lại.

   let loggedInUserFeedId = FeedId(feedSlug: "timeline", userId: Client.shared.currentUserId!)
  let loggedInUserFlatFeed = Client.shared.flatFeed(loggedInUserFeedId)
  let otherUserFeedId = FeedId(feedSlug: "timeline", userId: otherUserId)

  loggedInUserFlatFeed.follow(toTarget: otherUserFeedId, activityCopyLimit: 10) { (result) in
    print("Result of following:")
    print(try? result.get())
  }
    
0
 1. Xin chào Aashish! Tôi cho rằng loggedInUserFlatFeed của bạn đã bị hủy trước khi nhận được phản hồi trong cuộc gọi lại, nhưng dù sao thì sau đây cũng sẽ hoạt động.
  2019-05-13 08: 50: 59Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây