2 Câu hỏi: Làm cách nào để đặt chiều rộng bố cục ràng buộc mà bên trong thanh công cụ khớp với cha mẹ?

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

 nhập mô tả hình ảnh tại đây

Tôi có 0600350991111001350350, và bên trong toolbar tôi đặt toolbar. Tôi đặt số constraintlayout. Tôi có thể đặt số constraintlayout. bắt đầu (bên trái) nó không phù hợp với cha mẹ. bạn có thể thấy hộp viền màu xanh lam trong hộp công cụ màu xanh lá cây đó, phía bên trái không khớp với cha mẹ.

bởi vì tôi muốn đặt một số chế độ xem bên trong match_parent, như layout_width, văn bản, v.v. và thật khó để đặt nó ở ngay trung tâm nếu match_parent chiều rộng không toolbar.

đây là xml tôi sử dụng:

searchbar     
0
2 Câu trả lời                              2                         

Bạn cần thêm thuộc tính constraintlayout vào match_parent của bạn như sau:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>


<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".Activities.MainActivity">


  <androidx.appcompat.widget.Toolbar
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:background="?attr/colorPrimary"
      android:theme="?attr/actionBarTheme"
      android:minHeight="?attr/actionBarSize"
      android:id="@+id/top_toolbar"
      app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
      android:elevation="4dp">

    <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="50dp"
        tools:context=".Fragments.Search.SearchFragment"
        android:id="@+id/constraintLayout_toolbar" tools:layout_editor_absoluteY="8dp"
        tools:layout_editor_absoluteX="16dp">

      <TextView
          android:layout_width="wrap_content"
          android:layout_height="wrap_content"
          android:layout_gravity="center"
          android:id="@+id/destination_label_text_view"
          tools:text="Text View"
          app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
          android:layout_marginBottom="8dp" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
          android:layout_marginTop="8dp" app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
          android:textAlignment="viewStart" android:layout_marginEnd="8dp"
          app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>


  </androidx.appcompat.widget.Toolbar>


  <fragment
      android:id="@+id/nav_host_fragment"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="0dp"
      app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/bottom_nav"
      app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/top_toolbar"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment"
      app:navGraph="@navigation/main_graph"
      app:defaultNavHost="true"/>

  <com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="50dp"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
      app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
      android:background="@color/colorPrimary"
      app:itemIconTint="@color/bottom_navigation_color"
      app:itemTextColor="@color/bottom_navigation_color"
      app:menu="@menu/bottom_navigation_menu"
      app:labelVisibilityMode="unlabeled"
      android:id="@+id/bottom_nav"/>


  <ProgressBar
      style="?android:attr/progressBarStyle"
      android:layout_width="0dp"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:id="@+id/progressBar_main_activity"
      app:layout_constraintTop_toBottomOf="@id/top_toolbar"
      app:layout_constraintBottom_toTopOf="@+id/bottom_nav"
      app:layout_constraintStart_toStartOf="@+id/nav_host_fragment"
      app:layout_constraintEnd_toEndOf="@+id/nav_host_fragment"
      android:visibility="gone"/>
    
2
2019-05-08 09: 11: 18Z

đây không phải là vấn đề của ContentInset

toolbar có mặc định bên trái & lề phải

bạn có thể xóa nó bằng mã sau

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".Activities.MainActivity">


<androidx.appcompat.widget.Toolbar
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:background="?attr/colorPrimary"
    android:theme="?attr/actionBarTheme"
    android:minHeight="?attr/actionBarSize"
    android:id="@+id/top_toolbar"
    android:contentInsetLeft="0dp"
    android:contentInsetStart="0dp"
    android:contentInsetRight="0dp"
    android:contentInsetEnd="0dp"
    app:contentInsetLeft="0dp"
    app:contentInsetStart="0dp"
    app:contentInsetRight="0dp"
    app:contentInsetEnd="0dp"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintHorizontal_bias="0.0"
    android:elevation="4dp">

  <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="50dp"
      tools:context=".Fragments.Search.SearchFragment"
      android:id="@+id/constraintLayout_toolbar" tools:layout_editor_absoluteY="8dp"
      tools:layout_editor_absoluteX="16dp">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="center"
        android:id="@+id/destination_label_text_view"
        tools:text="Text View"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        android:layout_marginBottom="8dp" app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        android:layout_marginTop="8dp" app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        android:textAlignment="viewStart" android:layout_marginEnd="8dp"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"/>  </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>


</androidx.appcompat.widget.Toolbar>
    
1
2019-05-08 09: 08: 22Z
ConstraintLayout
nguồn đặt đây