0 Câu hỏi: docker: định dạng tham chiếu không hợp lệ với tùy chọn -it

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi gặp lỗi dưới đây với lệnh chạy docker

docker run --rm  -it -v /home/pycharm/project/test_project:/temp docker-image:/latest /bin/bash

Nó trả về một

docker: invalid reference format.
See 'docker run --help'.

Bạn có suy nghĩ gì về những gì tôi có thể thiếu? Cảm ơn!

    
0
  1. Có một dấu gạch chéo phụ trong docker-image:/latest.
    2019-05-08 16: 06: 33Z
  2. Cảm ơn bạn @DavidMaze đã hoạt động hoàn hảo!
    2019-05-08 16: 40: 39Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây