0 Câu hỏi: Đối tượng bitmap không có trong system.drawing?

câu hỏi được tạo ra tại Sat, May 4, 2019 12:00 AM

Tôi chưa quen với C # và tôi đang cố gắng tạo một đối tượng bitmap trong C # trong Visual Studio 2019, nhưng nó không hoạt động. Tôi đã cập nhật .NET Framework lên phiên bản mới nhất và tôi đã cài đặt lại. Tôi đang sử dụng Windows 10.

Tôi đã thử thêm các tham chiếu theo cách thủ công với Thêm /Tham chiếu ... và nó không được kiểm tra.
Tôi đã thêm using system.drawingusing system.drawing.common vào đầu mã của tôi.
Tôi đã cập nhật lõi .net của mình và kích hoạt nó trong dự án của mình.

using System;
using System.Drawing.Common;

namespace Bot
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      var bmp = new Bitmap();
    }
  }
}

Tôi dự kiến ​​nó sẽ tạo một đối tượng bitmap, nhưng nó sẽ không biên dịch và đưa ra lỗi cho tôi rằng đối tượng bitmap không tồn tại trong system.drawing.

    
0
 1. > -found-under-console-application "> tại đây .
nguồn đặt đây