0 Câu hỏi: Thời gian đáp ứng cuộc gọi dịch vụ DB và http

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đang xây dựng một tác nhân java mà về cơ bản là công cụ để nắm bắt thời gian phản hồi của một cuộc gọi DB hoặc http. Một cách là viết một chú thích và sau đó chú thích phương thức bao bọc cuộc gọi DB /http. Và dựa trên chú thích, chúng ta có thể thêm thời gian bắt đầu và kết thúc trong phương thức đó bằng cách sử dụng thao tác mã byte.

Nhưng ở đây tôi không muốn bất kỳ mã nào ở lớp ứng dụng. tác nhân sẽ phát hiện phương thức có lệnh gọi db /http và có thể phát hiện thời gian phản hồi.

Sẽ rất hữu ích nếu ai đó chia sẻ mã mẫu.

    
0
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây