0 Câu hỏi: API cấp thấp trong tenorflow 2.0

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi rất bối rối về API trong Tensorflow 2.0. Làm cách nào tôi có thể tạo một lớp bằng API cấp thấp trong Tensorflow 2.0? Sử dụng API cấp cao Tôi có thể tạo lớp chập bằng cách sử dụng tf.keras.layers.conv2d. Đây có phải là khả năng duy nhất? Từ tài liệu này, rõ ràng tf.layers.conv2d không được dùng nữa, nhưng tôi không chắc về tf.nn.conv2d.

    
0
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây