0 Câu hỏi: Làm thế nào để lưu trữ hình ảnh tùy thuộc vào tên tệp nguồn, nhưng trên các dữ liệu khác?

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đang phát triển danh sách sổ địa chỉ. Đối với những người liên hệ không có ảnh đại diện, tôi tạo bitmap với các ký tự đầu tiên của tên và họ. Khi tôi không lưu các ảnh bitmap này, ứng dụng của tôi sẽ chậm đi đáng kể trong khi cuộn, nhưng khi tôi sử dụng DiskCacheStrargety.ALL của Glide, đôi khi nó bị nhầm lẫn bitmap. Có cách nào để đặt quy tắc cho bộ nhớ đệm để lưu và truy xuất bitmap bằng khóa chuỗi không?

 nhập mô tả hình ảnh tại đây

    
0
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây