0 Câu hỏi: Di chuyển pmp-check-aws-rds từ boto2 sang boto3

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đang tìm cách sử dụng pmp-check-aws-rds để theo dõi các phiên bản RDS của tôi bằng Nagios. Plugin hiện đang sử dụng Python2.7 và thư viện boto. Tôi đã có thể di chuyển mã từ Python2.7 sang Python3, nhưng không thành công khi chuyển từ boto sang boto3 do thiếu tài liệu và ví dụ thích hợp cho boto3. Lý do tôi muốn di chuyển là Python2.7 và boto đều ở EOL và không có điểm nào để bắt đầu sử dụng chúng ngay bây giờ.

    
0
  1. 2019-05-08 17: 24: 18Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây