0 Câu hỏi: Tìm kiếm cột riêng lẻ không hoạt động với DataTables

câu hỏi được tạo ra tại Mon, May 6, 2019 12:00 AM

Tôi muốn tạo một bảng với plugin jQuery DataTables. Bảng của tôi được cho là có tìm kiếm cột riêng lẻ nhưng mã của tôi không hoạt động. Tôi đã kiểm tra ví dụ này :

var tableVol = $('#tableVolToDo');

tableVol
  .DataTable({
    "language": {
      "url": "http://cdn.datatables.net/plug-ins/9dcbecd42ad/i18n/French.json"
    },
    "lengthMenu": [50, 100, 200]
  })
  .columns().every(function () { // Apply the search
    var that = this;
    $('input', this.footer()).on('keyup change', function () {
      if (that.search() !== this.value) {
        that
        .search(this.value)
        .draw();
      }
    });
  });
// Setup - add a text input to each footer cell
$('#tableVolToDo tfoot th').each(function () {
  var title = $(this).text();
  $(this).html('<input type="text" placeholder="Search ' + title + '" />');
});
    
0
 1. Bạn cũng sẽ đăng mẫu HTML và dữ liệu nguồn của mình chứ?
  2019-05-06 10: 10: 35Z
 2. 2019-05-06 10: 15: 36Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây