1 Câu hỏi: Vô hiệu hóa mã hóa Base64 trong khi Nối tiếp trên Jackson ObjectMapper

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đang sử dụng Jackson 2.2.3. Khi tôi tuần tự hóa một đối tượng thành JSON, tất cả các thuộc tính byte[] được mã hóa thành base64 trong json được tạo.

Làm cách nào để tôi vô hiệu hóa điều đó?

Đây là mã của tôi.

DataHolder.java

@XmlAccessorType(XmlAccessType.FIELD)
@XmlType(name = "", propOrder = {
  "expectedData"
})
@XmlRootElement(name = "dataHolder")
public class DataHolder {

  private final static long serialVersionUID = 1L;
  @XmlElement(required = true, type = String.class)
  @XmlJavaTypeAdapter(HexBinaryAdapter.class)
  @XmlSchemaType(name = "hexBinary")
  protected byte[] expectedData;

  ...

}

Đầu ra JSON:

{
...
"dataHolder": {
  "expectedData": "c29tZXRleHQ=",
}
...
}
    
1
 1. Bạn muốn lấy gì làm đầu ra thay vì chuỗi base64?
  2019-05-08 15: 54: 15Z
 2. Chuỗi có thể đọc
  2019-05-08 15: 55: 26Z
 3. . Chuyển đổi chuỗi trong mã hóa Chuỗi đã cho?
nguồn đặt đây