0 Câu hỏi: Cách ngăn đóng chế độ chỉnh sửa ô đối với các lỗi xác thực với các thành phần vue tùy chỉnh trong lưới điện

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đã thành công kết xuất thành phần của riêng mình với tư cách là cellEditor và muốn và nghỉ phép, tôi muốn nó cố gắng xác thực giá trị và ngăn việc đóng nếu thất bại.

Nếu tôi xem này thì https://www.ag-grid.com/javascript -grid-cell-chỉnh sửa /# chỉnh sửa-api có các chức năng gọi lại có thể hủy để chỉnh sửa. Nhưng trong chức năng gọi lại này có cách nào để truy cập thành phần khởi tạo hiện tại không? Tôi nghĩ đó sẽ là cách dễ nhất để xử lý việc này.

Tôi đang sử dụng xác thực vee để chức năng xác thực không đồng bộ, chỉ cần ghi nhớ.

    
0
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây