0 Câu hỏi: Instagram có cho phép sử dụng tài khoản app ứng dụng để đọc dữ liệu không?

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Giả sử một người đang xây dựng ứng dụng XYZ hiển thị dữ liệu hồ sơ công khai từ tài khoản Instagram.

API Instagram yêu cầu mã thông báo OAuth. Nó có được phép không nếu ứng dụng XYZ gọi phụ trợ trực tuyến vào API Instagram với mã thông báo OAuth chung chung mà không cần đăng nhập người dùng cuối của ứng dụng?

    
0
  1. Với allow, bạn có nghĩa là hợp pháp. Theo thông tin từ Tosh? Nếu vậy, điều khoản dịch vụ nói gì ? Nếu bạn không thể tìm thấy phần có liên quan, vui lòng đưa phần đó vào câu trả lời của bạn.
    2019-05-08 16: 17: 57Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây