0 Câu hỏi: Có thể gọi hàm netlify từ js

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi cần gọi hàm netlify từ js. Ngoài ra tôi cần tạo một hàm trả về một cái gì đó khi nó được gọi từ js đó.

Cách khác để lấy biến môi trường trong JQuery.

Tôi có thể cung cấp thêm thông tin nếu bị truy cập.

    
0
  1. Bạn có thể hiển thị mã bạn đã thử cho đến nay không? Có thể một ví dụ là thất bại và lỗi. Ngay cả một kho lưu trữ thử nghiệm trên github hoặc một repo công khai khác cũng sẽ giúp chúng tôi hiểu bạn đang gặp vấn đề ở đâu.
    2019-05-08 18: 25: 48Z
  2. @ Talves tôi đã thử nhấp vào một liên kết đến một chức năng nhưng nó không hoạt động document.getElementById('function').click() và liên kết được thực hiện như sau: <a href="/.netlify/env" style="display: none"></a>
    2019-05-09 09: 06: 13Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây