0 Câu hỏi: Làm cách nào để thêm tiêu đề tùy chỉnh vào tập lệnh js?

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Có thể thêm tiêu đề tùy chỉnh vào tập lệnh bên dưới không? Có thể ở python cũng như tôi chỉ cần kiểm tra nó từ bên trong lambda.

const http = require('http');
exports.handler = async (event, context) => {
  return new Promise((resolve, reject) => {
    const options = {
      host: 'www.some.url.com',
      path: '/api/',
      port: 80,
      method: 'GET'
    };
    const req = http.request(options, (res) => {
     let data = '';

     // A chunk of data has been recieved.
     res.on('data', (chunk) => {
      data += chunk;
     });

     // The whole response has been received. Print out the result.
     res.on('end', () => {
      console.log(JSON.parse(data));
      });

    });
    req.write('');
    req.end();
  });
};

Ví dụ sẽ là:

host: 'www.some.url.com',
path: '/api/',
port: 80,
method: 'GET'
header: User-Agent: chrome
header: Content-Type: application/xjson

Tôi không phải là nhà phát triển nên có lẽ điều này hoàn toàn không thể :)

    
- 2
 1. 2019-05-08 16: 19: 11Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây