0 Câu hỏi: Thanh lọc xa xôi msmq hàng đợi riêng

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM
.
  queuename = ".\private$\myprivatequeue"
  [Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("System.Messaging") | Out-Null 
  $queue = New-Object -TypeName "System.Messaging.MessageQueue"
  $queue.Path = $queuename
  $messagecount = $queue.GetAllMessages().Length 
  $queue.Purge() 

ai đó có thể giúp tôi sửa đổi mã này có thể hoạt động từ xa

    
- 1
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây