0 Câu hỏi: Thêm fit_params trong bước đường ống scikit-learn

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi muốn không phải chỉ định một trong số fit_params của đường ống scikit-learn khi gọi .fit() trên đường ống nhưng phải có một trong các bước đường ống tạo giá trị tham số, cụ thể:

Pipeline(steps=
  [
    ('step1', 
    CustomTransformer()), <-- this ought to generate sample_weights for step2
    ('step2', 
    LogisticRegression(...))
  ]
)

Điều này có thể được thực hiện không?

    
0
 1. 2019-05-08 17: 34: 30Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây