0 Câu hỏi: Còn chất lượng âm thanh được ghi lại bởi vòng lặp WASAPI giữa NAudio và CSCore thì sao?

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đã kiểm tra bản ghi mẫu CSCore (v1.2.1.2) và bản ghi WAV demo NAudio (1.9.0.0), tất cả đều sử dụng WASAPI Loopback để ghi cùng một thiết bị đầu ra và lưu dưới dạng tệp wav, tôi thấy NAudio có kết quả rõ ràng nhưng CSCore có những cái không rõ ràng. Có ai gặp tình huống tương tự không?

    
0
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây