0 Câu hỏi: Tại sao công việc sqoop không tiết kiệm giá trị gia tăng cuối cùng trong metastore?

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đang thực hiện song song 5 công việc sqoop cho các bảng khác nhau đang tìm nạp dữ liệu từ Oracle DB.

Nhưng trong số 5 công việc, một số công việc không lưu giá trị cột được cập nhật mới nhất trong kho lưu trữ của nó để cho mỗi lần thực hiện, nó đang tìm nạp cùng một dữ liệu.

Ví dụ: giả sử tôi đã đặt giá trị cột cuối cùng thành '2019-01-01 00:00:00' và nó đã tải dữ liệu từ '2019-01-01 00:00:00' sang MAX_VALUE của cột kiểm tra trong bảng tức là 2019-05-07 23:12:12.

Vì vậy, nó nên lưu giá trị cuối cùng của nó '2019-05-07 23:12:12' trong kho lưu trữ của nó, nhưng nó không lưu cùng một thứ. Và hàng ngày tôi nhận được dữ liệu trùng lặp từ '2019-01-01'.

Lưu ý: Khi tôi thực hiện các công việc này theo trình tự thì nó hoạt động tốt.

Có thiếu thứ gì không?

Hãy giúp tôi về vấn đề này.

    
0
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây
Những câu hỏi khác