0 Câu hỏi: Gặp lỗi npm khi triển khai ứng dụng Next.js trên heroku

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đang cố gắng triển khai ứng dụng Next.js trên heroku, nhưng trong quá trình xây dựng dự án, nó gặp lỗi "npm ERR! path /tmp /build_e888593abeb04bd0ba3c83c3147db89b /node_modules /websocket"

Tôi đã tìm thấy một giải pháp cho biết xóa thư mục .git khỏi thư mục node_modules /websocket. Nhưng không có thư mục .git trong thư mục được đề cập ở trên.

  npm ERR! path /tmp/build_e888593abeb04bd0ba3c83c3147db89b/node_modules/websocket
  npm ERR! code EISGIT
  npm ERR! git /tmp/build_e888593abeb04bd0ba3c83c3147db89b/node_modules/websocket: Appears to be a git repo or submodule.
  npm ERR! git   /tmp/build_e888593abeb04bd0ba3c83c3147db89b/node_modules/websocket
  npm ERR! git Refusing to remove it. Update manually,
  npm ERR! git or move it out of the way first.

  npm ERR! A complete log of this run can be found in:
  npm ERR!   /tmp/npmcache.mTr1h/_logs/2019-05-08T16_02_03_118Z-debug.log
    
0
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây