3 Làm thế nào để ẩn / hiển thị một thành phần theo thành phần hiện tại?

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM
    
0
2019-05-08 16: 48: 24Z

bạn có thể đặt Menu và Footer trong Thành phần khác, biến nó thành một mẫu trang. Đối với các trang bạn muốn hiển thị như Thành phần khác (menu hiển thị và chân trang), hãy sử dụng 'trẻ em'

obj.constructor.name     
0
2019-05-08 17: 47: 52Z
 const appRoutes: Routes = [
  { path: '', component: MainComponent },
  { 
   path: 'another',
   component: AnotherComponent,
   children: [
     path: 'something',
     component: SomeComponent
   ]
 }
];
nguồn đặt đây