0 Câu hỏi: Maven không thể tìm thấy lệnh Javadoc

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Nhận lỗi này: Không thể tìm thấy lệnh javadoc: Tên tệp, tên thư mục hoặc cú pháp nhãn âm lượng không chính xác

JAVA_HOME được đặt chính xác và nếu tôi chạy mvn --version, nó sẽ phát hiện phiên bản java 12.0.1

Maven phiên bản 3.6.1

Không thể tìm thấy lệnh javadoc: Tên tệp, tên thư mục hoặc cú pháp nhãn âm lượng không chính xác

    
0
  1. Bạn có phải là JAVA_HOME trên JDK không? Vui lòng hiển thị đầu ra lỗi thực sự?
    2019-05-08 17: 04: 08Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây