1 Câu hỏi: Làm cách nào để chạy mã A-Frame từ một tệp khác để tránh sự lộn xộn?

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Sử dụng A-Frame tạo ra nhiều sự lộn xộn. Có phải cách của họ để truy cập mã từ một tệp khác? Nếu không thì bạn đề nghị gì để ngăn chặn cụm? Mã của tôi là công khai @ https

Cảm ơn :) Colby Bianco

    
0
1 Câu trả lời                              1                         
0
2019-05-08 22: 43: 02Z
  1. Vì vậy, tôi nghĩ nó hoạt động ... Nhưng tôi không thể chạy những thứ như <a-plane position="0 0 -2" rotation="-90 0 0" width="5" height="5" color="#7BC8A4"></a-plane> vì nó là html. Có một JavaScript tương đương cho mã này? Cảm ơn !!!
    2019-05-09 13: 37: 06Z
nguồn đặt đây