1 Làm cách nào để chạy mã A-Frame từ một tệp khác để tránh sự lộn xộn?

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Sử dụng A-Frame tạo ra nhiều sự lộn xộn. Có phải cách của họ để truy cập mã từ một tệp khác? Nếu không thì bạn đề nghị gì để ngăn chặn cụm? Mã của tôi là công khai @ https

Cảm ơn :) Colby Bianco

    
0
1 Câu trả lời                              1                         

Sử dụng các thành phần:

nguồn đặt đây