0 Cách sửa lỗi ngoại lệ HRESULT: 0x8150002E

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Nền: Tôi đang chạy

$ie = New-Object -ComObject InternetExplorer.Application 

trong Powershell 5.1.17134.590, nhưng nhận được

  

"Tạo một phiên bản của thành phần COM với CLSID {0002DF01-0000-0000-C000-000000000046} từ   IClassFactory không thành công do lỗi sau: 8150002e Ngoại lệ từ HRESULT: 0x8150002E "

Câu hỏi : Làm cách nào tôi có thể tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề hoặc tra cứu HResult để hỗ trợ khắc phục sự cố?

Những gì tôi đã thử: Tôi đã googled cho các ngoại lệ HRESULT - nhưng không thể tìm thấy một kết quả phù hợp. Điều này cũng bao gồm các trang web có tra cứu lỗi:

nguồn đặt đây