0 Câu hỏi: Làm thế nào để phát hiện các đối tượng tĩnh và động trong radar thu được các giá trị dữ liệu? [đóng cửa]

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi muốn phát hiện các đối tượng tĩnh và động trong bộ dữ liệu có chứa các giá trị Azimuth, Elevation, Range, Time. Cách phát hiện vật cản tĩnh (cây cối, tòa nhà) và vật thể động (vật thể chuyển động) dựa trên giá trị Azimuth, Độ cao, Phạm vi, Thời gian bằng cách sử dụng python.

    
- 1
  1. Xin chào, vui lòng chia sẻ mã bạn có cho đến nay, vì vậy chúng tôi không cần phải bắt đầu từ đầu.
    2019-05-08 16: 46: 40Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây