0 Câu hỏi: Cách nhắc ủy quyền tập lệnh được yêu cầu trên Open Google Apps Script

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đang cố gắng thiết lập tệp mẫu với tập lệnh cần được cấp phép mỗi khi tệp được sao chép. Tôi muốn ủy quyền nhắc nhở khi tập tin được sao chép và mở. Làm thế nào để bạn cho phép nhanh chóng khi mở?

    
0
  1. Tập lệnh cần được ủy quyền bởi mỗi người dùng mới.
    2019-05-08 17: 13: 45Z
  2. @ Cooper Có, tôi muốn mỗi người dùng ủy quyền. Tôi chỉ muốn tập lệnh nhắc ủy quyền khi mở thay vì chạy tập lệnh theo cách thủ công và yêu cầu tập lệnh nhắc nhở.
    2019-05-08 18: 59: 25Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây