1 Câu hỏi: A-Frame phiên bản 8 đến phiên bản 9 không thể di chuyển mô hình hoặc máy ảnh từ bên trong thanh tra

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Phát hành nâng cấp từ A-FRAME 8 lên 9 với một dự án. Lý do nâng cấp là do các lần nhấp chuột không nhất quán từ các thành phần đã đăng ký sử dụng addEventListener. Nó chỉ không nhất quán tuy nhiên việc chuyển sang phiên bản 9 dường như để khắc phục vấn đề đó nhưng với cái giá là phá vỡ phần còn lại của dự án.

Ảnh động không hoạt động, tôi không thể di chuyển các đối tượng hoặc máy ảnh khi ở chế độ thanh tra nhưng các yếu tố xuất hiện trong chế độ thanh tra, bạn không thể chọn mũi tên xyz để di chuyển chúng.

Tôi tự hỏi liệu có ai khác gặp phải sự cố tương tự như được mô tả ở trên khi di chuyển từ phiên bản 8 đến 9 của A-FRAME không?

Ví dụ gần nhất về điều này là mã bên dưới. Nếu bạn thay đổi nó thành phiên bản 9 của A-FRAME thì vẫn không có gì hoạt động với phiên bản 8. Tôi không thể tìm thấy bất kỳ sự khác biệt rõ ràng nào giữa đánh dấu của tôi và tài liệu A-FRAME. Còn ai nữa không?

Tạo lại mọi yếu tố dường như hoạt động tuy nhiên vị trí camera trong thanh tra không hoạt động, không thể nhìn thấy góc máy ảnh trông như thế nào và việc thêm các đối tượng bằng các tệp OBJ và MTL chỉ hiển thị đường viền của đối tượng trong khi với phiên bản 8, mọi thứ đều hoạt động 100%.

        <script src="https://aframe.io/releases/0.8.0/aframe.min.js"></script>
        <script>
        AFRAME.registerComponent('cursor-hotpsot-1', {
        init: function () {
          var COLORS = ['purple', 'green', 'blue'];
          this.el.addEventListener('click', function (evt) {
          var randomIndex = Math.floor(Math.random() * COLORS.length);
          this.setAttribute('material', 'color', COLORS[randomIndex]);
          console.log('Clicked:' + this);
          });
        }
        });
        </script>        <a-scene class="fullscreen" 
          inspector=""
          keyboard-shortcuts=""
          screenshot="" 
          vr-mode-ui="enabled: false"
          cursor="rayOrigin: mouse">

        <!--
        <a-camera active="true" spectator="true"
            wasd-controls="wsEnabled:false;enabled:false"
            look-controls="enabled: false"
            zoom="2.4"
            position="0.3 0.0 -1.8"
            rotation="0.0 132.5 0.0"
            camera="zoom:1.5"
            look-controls=""
            camera="active:true"
            data-aframe-inspector-original-camera=""
            look-controls="enabled: false"></a-camera>
            -->


        <a-obj-model id="diagram" 
            position="-0.8 0 -3.5"
            scale="0.2 0.2 0.2" 
            shadow=""
            rotation="-90 180 0" 
            material="metalness: .5; src: #issTexture; src: #issTexture; " obj-model="" 
            wasd-controls="wsEnabled:false;enabled:false"
            look-controls="enabled: false">
        <!-- CURSOR HOTSPOTS -->
            <!-- TOP RIGHT -->
            <a-sphere geometry="primitive: sphere" 
                cursor-hotpsot-1 sphere="2"
                position="-3.5 0.1 2.0"
                scale="0.250 0.250 0.250"
                color="red"
                id="hotspot_tr"></a-sphere>
            <!-- BOTTOM LEFT -->
            <a-sphere geometry="primitive: sphere"
                cursor-hotpsot-1 sphere="2"
                position="3.3 0.1 -2.3"
                scale="0.250 0.250 0.250"
                color="green"
                id="hotspot_bl"></a-sphere>
            <!-- CENTER TOP -->
            <a-sphere geometry="primitive: sphere"
                cursor-hotpsot-1 sphere="2"
                position="-0.040 0.1 0.1"
                scale="0.250 0.250 0.250"
                color="blue"
                id="hotspot_ct"></a-sphere>

            </a-obj-model>   

            <a-camera active="true" spectator="true"
            wasd-controls="wsEnabled:false;enabled:false"
            look-controls="enabled: false"
            zoom="2.4" position="0.28042 0.01891 -1.85751"
            camera="zoom:1.5" 
            look-controls=""
            camera="active:true"
            data-aframe-inspector-original-camera=""
            look-controls="enabled: false">

            <a-animation attribute="position"
              dur="2500"
              fill="forwards"
              from="0.2058 0.29058 -1.96409"
              to="0 0 -1.5"
              repeat="0">
            </a-animation>

            </a-camera>
        </a-scene>

/////////////////////////////////////////////////////

        <script src="https://aframe.io/releases/0.9.0/aframe.min.js"></script>
        <script>
        AFRAME.registerComponent('cursor-hotpsot-1', {
        init: function () {
          var COLORS = ['purple', 'green', 'blue'];
          this.el.addEventListener('click', function (evt) {
          var randomIndex = Math.floor(Math.random() * COLORS.length);
          this.setAttribute('material', 'color', COLORS[randomIndex]);
          console.log('Clicked:' + this);
          });
        }
        });
        </script>        <a-scene class="fullscreen" 
          inspector=""
          keyboard-shortcuts=""
          screenshot="" 
          vr-mode-ui="enabled: false"
          cursor="rayOrigin: mouse">

        <!--
        <a-camera active="true" spectator="true"
            wasd-controls="wsEnabled:false;enabled:false"
            look-controls="enabled: false"
            zoom="2.4"
            position="0.3 0.0 -1.8"
            rotation="0.0 132.5 0.0"
            camera="zoom:1.5"
            look-controls=""
            camera="active:true"
            data-aframe-inspector-original-camera=""
            look-controls="enabled: false"></a-camera>
            -->


        <a-obj-model id="diagram" 
            position="-0.8 0 -3.5"
            scale="0.2 0.2 0.2" 
            shadow=""
            rotation="-90 180 0" 
            material="metalness: .5; src: #issTexture; src: #issTexture; " obj-model="" 
            wasd-controls="wsEnabled:false;enabled:false"
            look-controls="enabled: false">
        <!-- CURSOR HOTSPOTS -->
            <!-- TOP RIGHT -->
            <a-sphere geometry="primitive: sphere" 
                cursor-hotpsot-1 sphere="2"
                position="-3.5 0.1 2.0"
                scale="0.250 0.250 0.250"
                color="red"
                id="hotspot_tr"></a-sphere>
            <!-- BOTTOM LEFT -->
            <a-sphere geometry="primitive: sphere"
                cursor-hotpsot-1 sphere="2"
                position="3.3 0.1 -2.3"
                scale="0.250 0.250 0.250"
                color="green"
                id="hotspot_bl"></a-sphere>
            <!-- CENTER TOP -->
            <a-sphere geometry="primitive: sphere"
                cursor-hotpsot-1 sphere="2"
                position="-0.040 0.1 0.1"
                scale="0.250 0.250 0.250"
                color="blue"
                id="hotspot_ct"></a-sphere>

            </a-obj-model>   

            <a-camera active="true" spectator="true"
            wasd-controls="wsEnabled:false;enabled:false"
            look-controls="enabled: false"
            zoom="2.4" position="0.28042 0.01891 -1.85751"
            camera="zoom:1.5" 
            look-controls=""
            camera="active:true"
            data-aframe-inspector-original-camera=""
            look-controls="enabled: false">

            <a-animation attribute="position"
              dur="2500"
              fill="forwards"
              from="0.2058 0.29058 -1.96409"
              to="0 0 -1.5"
              repeat="0">
            </a-animation>

            </a-camera>
        </a-scene>

Xem ví dụ với phiên bản 8 của A-FRAME sẽ hiển thị ba hình cầu sẽ xuất hiện ở phía dưới màn hình bên trái. Phiên bản 9 sẽ không hiển thị gì. Tôi hy vọng phiên bản 9 sẽ hoạt động như phiên bản 8 đã làm.

    
0
1 Câu trả lời                              1                         

a-animation đã không được chấp nhận trong A-Frame 0.9.0 để ủng hộ thành phần hoạt hình:

https://aframe.io/docs/0.9.0 /components/animation.html#sidebar

Máy ảnh thực tế di chuyển nhưng đại diện trực quan vẫn được giữ nguyên. Tôi đã gửi một lỗi để trang trải nó:

https://github.com/aframevr/aframe-inspector/issues/582

    
0
2019-05-08 23: 10: 15Z
nguồn đặt đây