0 Câu hỏi: Có cách nào để xem kích thước của truy vấn bq_helper trước khi chạy không?

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đang làm việc với một tập dữ liệu lớn (~ 180GB) và tôi tự hỏi liệu tôi có thể thấy kích thước (tính bằng GB) của truy vấn trước khi tôi chạy nó không?

Tôi đang sử dụng gói bq_helper trong python để đặt dữ liệu khớp với truy vấn vào một gấu trúc df.

    
- 1
  1. Chỉ cần đặt truy vấn của bạn vào BigQuery UI và xem kích thước ước tính - API cơ bản sử dụng cái gọi là Dry Run miễn phí. Xem thêm về thông tin cụ thể về Dry Run trong tài liệu
    2019-05-08 17: 40: 52Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây