0 Câu hỏi: Hoạt động FuseBatchNorm trong MobileNetV2

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Trong mô hình MobileNetV2 có một hoạt động có tên FuseBatchNorm. Bất cứ ai cũng có thể giải thích hoạt động của FuseBatchNorm hoạt động như thế nào không?

    
0
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây