0 Câu hỏi: Làm thế nào để truy cập các mô hình toàn cầu với tiền mã hóa Yii2?

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đã cài đặt tiền mã hóa trong ứng dụng nâng cao Yii2 của mình để thực hiện kiểm tra đơn vị, mọi thứ đều ổn. Nhưng khi tôi cố gắng truy cập mô hình toàn cầu chung hoặc phụ trợ, tôi phải cấu hình đơn vị của mình.suite.yml, sau đó tôi chạy codecept run unit, nó hiển thị Yii2 module is not configured!

Tôi đã chạy codecept bootstrap & codecept build và chạy codecept generate:test unit Test để tạo tệp thử nghiệm.

thông báo lỗi & cấu hình: ttpspspspsps >

Làm thế nào tôi có thể giải quyết vấn đề này? Thư mục thử nghiệm của tôi là trong thư mục gốc. Đây là cấu trúc ứng dụng của tôi:


backend
   models
frontend
   models
common
   models
tests
   unit
      Test (My testing script)
   unit.suite (the YML configuration that i modified)
    

0
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây