0 Câu hỏi: Khối lượng mới với Storagetiersizes chuyển giá trị làm tham số không hoạt động

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đã làm việc sau Tập mới

Nhưng nếu tôi cố gắng vượt qua giá trị 10GB từ giá trị tôi nhận được từ đầu vào của người dùng thì nó không hoạt động

$volumeize = (Máy chủ đọc "Vui lòng nhập kích thước âm lượng tính bằng GB")

Tập mới

Làm cách nào để thêm GB bên cạnh giá trị mà tôi đọc được từ đầu vào của người dùng?

Rất cám ơn

    
0
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây