0 Câu hỏi: Nhóm SQLAlchemy theo mối quan hệ Mô hình và trả về

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi có truy vấn SQLAlchemy sau đây nhóm theo id dự án

TimeEntry.query.with_entities(func.sum(TimeEntry.minutes), TimeEntry.project_id).group_by(TimeEntry.project_id).all()

trả về một tuple như (234, 345). Tuy nhiên, tôi muốn nhận được mô hình dự án được trả về như (234, <Project>). Điều này có thể không?

Tôi đã thử các cách sau nhưng nó trả về (234, True)

TimeEntry.query.with_entities(func.sum(TimeEntry.minutes), TimeEntry.project).group_by(TimeEntry.project).all()
    
0
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây